Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1003/ΑΜΘ01 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 - 2016»

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)

Κομοτηνή 18/08/2015
Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ01
Α/Α ΟΠΣ: 1003

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κ Α Λ Ε Ι
την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)

για την υποβολή πρότασης Πράξης, προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 • Η Δράση 9i.22.1 «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών» αφορά στην "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" και στοχεύει στην ενίσχυση γονέων, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας, κατά προτεραιότητα δικαιούχων του Προγράμματος Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης του Υπουργείου Εργασίας.
  Ειδικότερα, αφορά τη διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών κατ’ αρχήν για το έτος 2015 – 2016 και αναλόγως της διαθεσιμότητας πόρων για επόμενα έτη, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):
  • Βρεφικοί Σταθμοί
  • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
  • Παιδικοί Σταθμοί
  Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Έτσι, η συγκεκριμένη δράση ενισχύει τις γυναίκες με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων. Ο δικαιούχος θα κάνει και τη σύζευξη μεταξύ παιδιών και θέσεων σε δομές. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς τη γυναίκα ωφελούμενη μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου της.
 • Η Δράση 9i.22.2 «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία», αφορά στην "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" και στοχεύει στην ενίσχυση γονέων, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας, κατά προτεραιότητα δικαιούχων του Προγράμματος Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχουν εξαρτώμενα παιδιά με Αναπηρία. Πρόκειται για τοποθέτηση παιδιών με το ανωτέρω οικογενειακό προφίλ σε δομές όπως Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ – μεΑ).
 • O δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται από τους Καν. (ΕΚ) 1303/2013 και 1304/2013.
 • O δικαιούχος θα πρέπει να αποδέχεται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 παρ. 2 και Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1303/2013.
 • O δικαιούχος οφείλει να τηρεί το σύνολο των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων σχετικά με συμμετέχοντες σε πράξεις ΕΚΤ (Παράρτημα Ι Καν. 1304/2013), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020 αναφορικά με τη συλλογή και συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων. Ειδικότερα, πρέπει να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη, τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθ.125 παρ.2δ και ε του Καν. 1303/2013.
 • Ο δικαιούχος οφείλει:
  • Για τους ωφελούμενους της πράξης, να εξασφαλίσει σύστημα συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 125, παρ.2, στοιχεία δ & ε) και του Κανονισμού (ΕΕ) 1304/2013 (άρθρα 5, 19 και Παραρτήματα Ι & ΙΙ), προκειμένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.
  • Να τηρεί τις απαιτήσεις του Ν.2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των 4.046.250 €.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή έως 24/08/2015.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη διεύθυνση Ηροδότου 28, τκ 691 00, Κομοτηνή , τις ώρες 9.00 – 15.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής. Ο δικαιούχος θα ενημερώσει / υποβάλλει το ΤΔΠ καθώς και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα της πρότασης στο ΟΠΣ με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Χρυσόστομο Ιωαννίδη, 2531 352390, mioannidismou.gr.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο