Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Τι είναι το ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Το ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 – 2020 είναι η εφαρμογή με την οποία οι Τελικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, έντυπα που αφορούν στην ένταξη και παρακολούθηση των πράξεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το νέο ΟΠΣ για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014‐2020 και τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΟΠΣ.

Η διεύθυνση του νέου ΟΠΣ είναι https://logon.ops.gr

Στις Γενικές Ανακοινώσεις του συστήματος καθώς και στην επιλογή «Οδηγίες» της κάθε λειτουργικής περιοχής σταδιακά αναρτώνται οδηγοί και ανακοινώσεις.

Οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να κάνουν αίτηση για νέους κωδικούς. Θα λάβουν αυτόματα ενημερωτικό email στη διεύθυνση που δηλώσανε στην αίτηση όταν ζητήσανε πρόσβαση στο ΟΠΣ. Μέσω του email θα δοθεί σε όλους τους δικαιούχους καινούριο password για είσοδο στο νέο ΟΠΣ, το οποίο θα πρέπει να αλλάξουν με την πρώτη είσοδο στο σύστημα. Η αποστολή του email σε όλους του δικαιούχους θα γίνει μέχρι την Παρασκευή 20/4/2018.

Για την αλλαγή του password στην αρχική οθόνη στη διεύθυνση https://logon.ops.gr επιλέγουμε «Διαχείριση Λογαρισμού».

Διευκρινίζεται ότι οι εφαρμογές του ΟΠΣ για το ΕΣΠΑ 2007‐2013 και τα προγράμματα του ΕΟΧ θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά στο υφιστάμενο περιβάλλον (https://logon.mnec.gr).

 

Εκπαιδευτικό Υλικό και Οδηγίες από την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, στις οποίες δημοσιεύονται οδηγίες για τη λειτουργία του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Επισημαίνεται ότι κάποιοι από αυτούς ενδέχεται να μην αφορούν τους δικαιούχους φορείς, αλλά τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό και Οδηγίες από την Υπηρεσία μας.

 

Υποστήριξη των Δικαιούχων Φορέων

Yπάρχει η δυνατότητα για συμβουλευτική υποστήριξη σε τεχνικά θέματα μετά από αποστολή μηνύματος στις διευθύνσεις apaternasatmou.gr, harinikoatmou.gr και pdamianidisatmou.gr . Σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του αποστολέα συνοδευόμενα από διαθέσιμο τηλέφωνο επικοινωνίας, ο φορέας στον οποίο ανήκει, και όσο το δυνατό πιο αναλυτική περιγραφή του προβλήματος.

Πληροφορίες για υποστήριξη θα υπάρχουν στις παραγράφους Εκπαιδευτικό Υλικό και Οδηγίες... παραπάνω.

Πριν από την υποβολή ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει τα στελέχη του δικαιούχου φορέα να ανατρέχουν στους παραπάνω συνδέσμους, για να διαπιστώνουν αν υπάρχει κάποια συμπληρωματική οδηγία ή διευκρίνιση που τυχόν απαντά στην απορία τους ή βοηθά στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν.