Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εκπαιδευτικό υλικό για χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (Ο.Π.Σ.Α.Α.)

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (Ο.Π.Σ.Α.Α.) σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για την υποστήριξη της Διαχείρισης και των Πληρωμών του Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2007- 2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007- 2013 (Ε.Π.ΑΛ 2007-2013).

Χρήστες του ΟΠΣΑΑ είναι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες για την Διαχείριση, εφαρμογή και λειτουργία των προγραμμάτων Αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές και Φορείς Εφαρμογής, οι Ομάδες Τοπικής Δράσης και ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Το Ο.Π.Σ.Α.Α. καλύπτει τις ανάγκες όλων των διαδικασιών για την εφαρμογή των δύο Προγραμμάτων μέσω των αντίστοιχων Λειτουργικών Μονάδων Παραμέτρων, Προγραμματισμού, Διαχείρισης Έργων, Παρακολούθησης, Χρηματοροών, Ελέγχων και Αξιολόγησης.

Την εποπτεία της παραγωγικής λειτουργίας και τη φιλοξενία των εξυπηρετητών του Ο.Π.Σ.Α.Α. καθώς και την παροχή υπηρεσιών για δικτυακή σύνδεση του ΟΠΣΑΑ με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και την τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων του κεντρικού εξοπλισμού και λογισμικού υποδομής έχει αναλάβει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Η Ειδική Υπηρεσία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης μεριμνά από κοινού με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τη συντήρηση και ανάπτυξη του Ο.Π.Σ.Α.Α., τον έλεγχο και αξιολόγηση της παραγωγικής του λειτουργίας, την ανάλυση και τον προγραμματισμό για περαιτέρω βελτιώσεις της λειτουργίας και αποτελεσματικότητάς του και την υλοποίηση των σχετικών αναβαθμίσεων.

Παρακάτω δημοσιεύονται σύνδεσμοι που οδηγούν σε εκπαιδευτικό υλικό για τους χρήστες του Ο.Π.Σ.Α.Α. που ανέπτυξε η Ειδική Υπηρεσία του Π.Α.Α. σε συνεργασία με την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ).

Εκπαιδευτικά Videos:
 1. Υποβολή αιτήματος πληρωμής από Δικαιούχο.
 2. Δημιουργία διοικητικού ελέγχου αιτήματος πληρωμής δημοσίων έργων από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ).
 3. Δημιουργία συγκεντρωτικού αιτήματος πληρωμής και εκτύπωση της κατάστασης πληρωμής υποχρεώσεων από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ).

 

Εκπαιδευτικά Videos αναρτήθηκαν και στο YouTube, σε κανάλι της ΜΟΔ:
 1. Δημιουργία και υποβολή αιτήματος στήριξης από τον Δικαιούχο.
 2. Αξιολόγηση αίτησης στήριξης από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ).
 3. Δημιουργία πίνακα κατάταξης από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ).
 4. Δημιουργία απόφασης ένταξης έργου από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ).
 5. Υποβολή αιτήματος πληρωμής από τον Δικαιούχο.
 6. Δημιουργία διοικητικού ελέγχου αιτήματος πληρωμής δημοσίων έργων από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ).
 7. Δημιουργία συγκεντρωτικού αιτήματος πληρωμής και εκτύπωση της κατάστασης πληρωμής υποχρεώσεων από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ).
 8. Καταχώρηση και τροποποίηση απόφασης έγκρισης διάθεσης πιστώσεων από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ).

Οι χρήστες που ενδιαφέρονται μπορούν να γίνουν συνδρομητές στο κανάλι της ΜΟΔ, ώστε να δέχονται ειδοποίηση όποτε αναρτάται κάποιο καινούριο βίντεο.