Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οδηγίες για τη Διαχείριση και Εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης

Για τη διαχείριση των στρατηγικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης και των επί μέρους δράσεών τους, όπως για τη διαχείριση όλων των τύπων δράσεων, εφαρμόζονται οι διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΣΔΕ 2014-2020.

Ωστόσο, και δεδομένου ότι η διαχείριση και εφαρμογή των στρατηγικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Κανονισμούς (ΕΕ), διαφοροποιούνται, ιδιαίτερα στο πεδίο της εμπλοκής ενδιάμεσων φορέων και στο εύρος αυτής, με τις παρούσες οδηγίες επιδιώκεται η παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες διαχείρισης των εν λόγω στρατηγικών.

Βασικός στόχος των οδηγιών είναι η αποσαφήνιση των εννοιών που θέτουν οι Κανονισμοί (ΕΕ) σχετικά με τη διαχείριση και εφαρμογή των στρατηγικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης και η διαμόρφωση κοινών αρχών και κανόνων διαχείρισης και εφαρμογής τους, προκειμένου οι διαχειριστικές αρχές, εντός του ίδιου πλαισίου, να διευκολυνθούν στο σχεδιασμό του τρόπου διαχείρισης των εν λόγω στρατηγικών και στην εφαρμογή αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα που ακολουθούν.