Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

Προεργασία

Πριν συμπληρώστε την αίτηση για χορήγηση κωδικού πρόσβασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες που υπάρχουν στη φόρμα εισόδου στο ΟΠΣ, την οποία βρίσκετε στη διεύθυνση http://logon.ops.gr/

Φόρμα εισόδου

Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Οδηγίες και Χρήσιμες Πληροφορίες» εμφανίζεται σελίδα με οδηγίες που θα πρέπει να μελετήσουν οι υπεύθυνοι πληροφορικής του φορέα σας, για να ρυθμίσουν τις παραμέτρους πρόσβασης του υπολογιστή σας.

 

Κωδικοποίηση φορέα στο ΟΠΣ

Εάν ο φορέας σας δεν έχει κάνει ποτέ αίτηση χρηματοδότησης στο Γ’ ΚΠΣ ή το ΕΣΠΑ 2007-2013, τότε είναι πιθανό να μην υπάρχει κωδικοποίηση του στο ΟΠΣ, οπότε σαν πρώτο βήμα θα πρέπει να συμπληρώσετε την φόρμα excel, που θα βρείτε κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο:
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ypostiriksi/kodikopoiisi/purinas/entipo_foreis.xls

Το αρχείο excel θα πρέπει να συμπληρωθεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση apaternasatmou.gr .

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για να ενεργοποιηθεί η πρόσβαση στο ΟΠΣ για κάποιο στέλεχος φορέα, πρέπει υποχρεωτικά ο φορέας να είναι κωδικοποιημένος στο ΟΠΣ.

 

Συμπλήρωση της αίτησης

Φόρμα εισόδου

Η σελίδα με τη αίτηση χορήγησης κωδικού πρόσβασης, που πρέπει να συμπληρωθεί, εμφανίζεται κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Εγγραφή Χρήστη Δικαιούχου», όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, που βρίσκεται στη φόρμα εισόδου στο ΟΠΣ, στη διεύθυνση http://logon.ops.gr/

 

Οδηγίες από την ΕΥ ΟΠΣ για τη συμπλήρωση της φόρμας - αίτησης

Φόρμα εισόδου

Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Οδηγίες» στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης , όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, εμφανίζονται οι οδηγίες της ΕΥ ΟΠΣ για την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής χρήστη.

 

Πεδίο «Προς φορέα διαχείρισης»

Πεδίο «Προς φορέα διαχείρισης»

Στο πεδίο «Προς Φορέα Διαχείρισης» επιλέξτε από την λίστα των φορέων την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ και τις Ειδικές Υπηρεσίες, στις οποίες υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υποβάλλετε αιτήματα χρηματοδότησης στο μέλλον (π.χ. ειδικές υπηρεσίες τομεακών προγραμμάτων).

Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ εμφανίζεται στη δεύτερη σελίδα της αναζήτησης, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

 

Πεδίο «e-mail»

Παρακαλούμε να δηλώνετε αυστηρά τον υπηρεσιακό σας λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο λογαριασμός χρησιμοποιείται από το σύστημα για να ενημερώνεστε για τον κωδικό πρόσβασης που θα αποκτήσετε αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά το σύστημα. Χρησιμοποιείται επίσης και από την Υπηρεσία μας για επικοινωνία μαζί σας.

 

Πεδίο «Αρμοδιότητες Χρήστη»

Οι κωδικοί πρόσβασης στο ΟΠΣ 2014-2020 για κάθε φορέα προτείνεται να είναι τουλάχιστον δύο, με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις ως προς τα δικαιώματα.

  • Ένας μοναδικός κωδικός στο όνομα του νομίμου εκπροσώπου του φορέα, ο οποίος θα έχει δικαιώματα ανάγνωσης και υποβολής αίτησης χρηματοδότης (Υποβολή ΤΔΠ).
  • Ένας ή περισσότεροι κωδικοί, στο όνομα κάποιου ή κάποιων στελεχών του φορέα που θα έχουν δικαιώματα ανάγνωσης, καταχώρισης και υποβολής δελτίων.

Η αρμοδιότητα υποβολής αίτησης χρηματοδότης (Υποβολή ΤΔΠ) αποδίδεται στο Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δικαιούχου, ή τον αναπληρωτή του, ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δικαιούχου.
Η υπογεγραμμένη αίτηση δύναται να έχει θέση εξουσιοδότησης.
Σημειώνουμε ότι αρχικό ΤΔΠ ή τροποποίηση, ή επικαιροποίησή του υποβάλλονται με λογαριασμό που διαθέτει την εν λόγω αρμοδιότητα.

Στο πεδίο «Αρμοδιότητες Χρήστη» ανάλογα με την κατηγορία, από αυτές που αναφέραμε παραπάνω, στην οποία ανήκει κάποιος χρήστης, τα δικαιώματα που θα επιλεγούν προτείνουμε να είναι:

Για τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα:

Δικαιώματα νομίμου εκπροσώπου

Για στέλεχος του φορέα που θα συντάσσει δελτία:

Δικαιώματα στελέχους

Για εξουσιοδοτημένο στέλεχος του φορέα που θα συντάσσει δελτία και θα υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης:

Δικαιώματα στελέχους με υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

Επισημαίνεται ότι η επιλογή «Απογραφικό Δελτίο Συμμετεχόντων» στο τμήμα «Αρμοδιότητες Χρήστη» αφορά μόνο φορείς - δικαιούχους που θα υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης σε προσκλήσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και στις οποίες αναφέρεται η υποχρέωση των δικαιούχων να υποβάλλουν Απογραφικά Δελτία Συμμετεχόντων ΕΚΤ κατά την υλοποίηση της ενταγμένης πράξης. 

 

Εκτύπωση και υποβολή της αίτησης

Εκτύπωση και υποβολή

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης, θα πρέπει να γίνει εκτύπωσή της. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Υποβολή & Εκτύπωση» πάνω δεξιά, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης και αν το επιλέξετε, η αίτηση αποστέλλεται με email στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε σε αυτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν υποβάλετε την αίτηση, αλλά για κάποιο λόγο δεν την έχετε λάβει με email για να την εκτυπώσετε, θα πρέπει να στείλετε μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση apaternasatmou.gr , στο οποίο να αναφέρετε το αναγνωριστικό χρήστη και να μας ζητάτε να σας αποστείλουμε το pdf αρχείο της αίτησης.

 

Αποστολή της εκτυπωμένης αίτησης

Η εκτυπωμένη αίτηση πρέπει να υπογραφεί από τον/την αιτούντα και τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα. Παρακαλούμε κάτω από την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου να αναγράφεται το όνομα και η ιδιότητα του και να υπάρχει σφραγίδα του φορέα. Στη συνέχεια η πρωτότυπη υπογεγραμμένη αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ηροδότου 28
κτίριο Β΄, 5ος όροφος
69132 Κομοτηνή.

Στην εκτύπωση εμφανίζεται μια σελίδα για κάθε ένα από τους φορείς που επιλέξατε στο πεδίο «Προς φορέα διαχείρισης», κατά τη συμπλήρωση της φόρμας. Στην Υπηρεσία μας θα πρέπει να αποσταλεί ΜΟΝΟ η σελίδα που αναγράφει στο πεδίο αυτό «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ». Οι υπόλοιπες σελίδες θα πρέπει να αποσταλούν στους φορείς που απευθύνονται, όταν και εφόσον υπάρξει ανάγκη να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που διαχειρίζονται αυτοί.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ταχυδρομικά δεν θα ληφθούν υπόψη και θα παραμένουν σε εκκρεμότητα.

 

Τροποποίηση δικαιωμάτων πρόσβασης

Σε περίπτωση ανάγκης για τροποποίηση των δικαιωμάτων πρόσβασης κάποιου χρήστη, θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στην υπηρεσία μας αίτημα υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, που να ζητά αυτή την αλλαγή.