Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ' αριθμ. 2005/ΑΜΘ36 για την υποβολή προτάσεων χρηματοδ. ενίσχυσης επενδ. σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΜΘ» 2014-2020

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ΕΤΠΑ
 

Αθήνα: 16-1-2017
Αρίθμ. Πρωτ.: 5110/ΕΥΚΕ4701

 

(Περίληψη πρόσκλησης)

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την Προκήρυξη της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» του ΕΣΠΑ 2014-2020, στονΆξονα Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας», και συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο 1: «Ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας», Επενδυτική Προτεραιότητα 1β, και στον Ειδικό Στόχο 1: «Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)».

Η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.000.000 € κι ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 3.000.000€. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο της Δράσης, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000 €).

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, του ιδιωτικού τομέα, ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και ενώσεις/συμπράξεις αυτών, και δύνανται να υποβάλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.

Θα επιδοτηθούν Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν:

 • Καινοτομία,
 • Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα,
 • Πειραματική ανάπτυξη,

και που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τον κλάδο Χημικών – Πολυμερών Υλικών, της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΑΜΘ, για τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί εργαστήριο επιχειρηματικής ανακάλυψης. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

      20 - Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων,

      22 - Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες,

      ή να τεκμηριώνεται η συνεισφορά των προτάσεων στην αλυσίδα αξίας του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών.

Το κάθε έργο δύναται να υλοποιηθεί είτε από επιχειρήσεις, οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις, είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς, είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει, δύναται να εκτελείται από:

 • ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα,
 • Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ,
 • Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου, ή
 • Φυσικά Πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.

Η διάρκεια των εγκεκριμένων Επενδυτικών Σχεδίων δεν δύναται να υπερβαίνει τους τριανταέξι (36) μήνες, ενώ τουλάχιστον το 30% των δαπανών του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα (12) Μήνες.

Τα Επενδυτικά Σχέδια που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν με βάση την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων, η διαδικασίας εξέτασης, αξιολόγησής και ένταξης τους, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου υλοποίησης τους, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 31.01.2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 16.03.2017. Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 16.03.2017.

Η Πρόσκληση να δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ) www.eydamth.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, και της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού www.ependyseis.gr.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, Ηροδότου 28, 69132 Κομοτηνή, στο τηλ: 2531352300, και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 


Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

Ερώτηση 1

Η εγγραφή στο https://www.ependyseis.gr/,  γίνεται με το ΑΦΜ και την επωνυμία της εταιρείας ή πρέπει να γίνει με τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που υποβάλλει τη πρόταση; Προσπάθησα να εγγραφώ με τα στοιχεία της εταιρείας και εμφανίζεται το μήνυμα «Το πεδίο “Όνομα χρήστη” είναι υποχρεωτικό».

Φόρμα εγγραφής

Απάντηση

Για την εγγραφή στο ΠΣΚΕ, θα πρέπει να γίνει εγγραφή με την επωνυμία της επιχείρησης.
Στο στοιχεία “όνομα” μπορείτε να βάλετε ξανά την επωνυμία της επιχείρησης.

Φόρμα εγγραφής

 

Ερώτηση 2

Η κάθε πρόταση εντάσσεται σε μία μόνο κατηγορία ή μπορεί να ενταχθεί ένα ποσοστό σε μία κατηγορία (π.χ. βιομηχανική έρευνα) και το υπόλοιπο σε άλλη κατηγορία  (πειραματική ανάπτυξη);

Απάντηση

Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει ένα επενδυτικό σχέδιο στο οποίο να έχει διαφορετικά πακέτα εργασίας: π.χ. ένα πακέτο εργασίας με βιομηχανική έρευνα, και ένα πακέτο εργασίας με πειραματική ανάπτυξη.

 

Ερώτηση 3

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Εμπίπτουνε στο εγκριθέν αποδεκτό για το πρόγραμμα προσωπικό οι υπάλληλοι εργοστασίου που απασχολούνται στην διαδικασία της παραγωγής;
 • Χημικοί μηχανικοί οι οποίοι απασχολούνται στο χημείο;
 • Οι πωλητές, οι οποίοι έχουνε σαν στόχο την ανάπτυξη του δικτύου της εταιρείας, μέσω της προώθησης καινοτόμων – ερευνητικών – υβριδικών προϊόντων, εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία δαπάνης; Εφόσον οι συμβάσεις εργασίας των πωλητών είναι εξαρτημένης εργασίας με ένσημα στο ΙΚΑ (ΝΕΟ ΕΦΚΑ);
 • Επηρεάζει την ένταξη στο πρόγραμμα εάν η σύμβαση εργασίας είναι μερικής απασχόλησης;

Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας (υφιστάμενο & νέο προσωπικό) στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο.

 • Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί υφιστάμενο προσωπικό για τον σκοπό της έρευνας;
 • Υπάρχουνε κάποιες προϋποθέσεις επί αυτού; Π.χ. αποδεδειγμένη επιστημονική κατάρτιση;
 • Μπορούνε να χρησιμοποιηθούνε για σκοπούς του έργου υφιστάμενο προσωπικό το οποίο θα συνεισφέρει στο έργο και υπάρχει εμπειρική γνώση για την υποστήριξη των αναγκών του;
 • Θα ήτανε περισσότερο αποδεκτό εάν υπήρχε ένας επικεφαλής – χημικός μηχανικός – δια την μεθόδευση , υποστήριξη και υλοποίηση του έργου , ενώ η υπόλοιπη ομάδα μπορεί να είναι απλοί υπάλληλοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
 • Εγκρίνεται το μισθολογικό κόστος ολόκληρου του team;

Απάντηση

Αναφορικά με το μισθολογικό κόστος, εξετάζονται η συνάφεια του αντικειμένου, ο χρόνος και ο βαθμός απασχόλησης του προσωπικού στο έργο. Δεν σχετίζεται δηλαδή με το είδος της εργασιακής σχέσης (μόνιμο ή νέο προσωπικό, ή/και προσωπικό πλήρους ή μερικής απασχόλησης).

Υπόδειξη: Το επίπεδο εξειδίκευσης του προσωπικού και η σύνθεση της ομάδας έργου, δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού, αλλά κριτήριο βαθμολόγησης της επάρκειας της πρότασης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική Πρόσκληση, και ειδικότερα στον «Πίνακα 3: Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών και μέγιστο όριο ανά κατηγορία δαπανών», κατά το Άρθρο 25 (ΕΚ 651/2014) «Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης» είναι επιλέξιμες οι «Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση εξηρτημένης σχέσης εργασίας (υφιστάμενο ή/και νέο) στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο» (α1), και οι «Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο» (α2).

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, υφιστάμενο προσωπικό της επιχείρησης (π.χ. υπάλληλοι εργοστασίου), ειδικευμένο (π.χ. χημικοί μηχανικοί) ή μη, δύναται να επιδοτηθεί, για το χρόνο και στο βαθμό που απασχολείται στο έργο, σε ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 25% – 70% του προϋπολογισμού του έργου.

Το ίδιο ισχύει, και σε σχέση με άλλες ειδικότητες, όπως π.χ. αυτή των πωλητών, των οποίων οι δαπάνες μισθοδοσίας, για να είναι επιλέξιμες (για το χρόνο και στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο), θα πρέπει να απασχολούνται σε αντικείμενο άμεσα συνυφασμένο με τους στόχους του έργου. Για παράδειγμα, καινοτόμες διαδικασίες στην προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης.

 

Ερώτηση 4

ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Πρέπει να υπάρξει στο τέλος του έργου κάποιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή κατοχύρωση πατέντας προϊόντος; Εμπίπτει στα αποδεκτά πλαίσια του έργου η έρευνα για την βελτιστοποίηση υπάρχοντος προϊόντος σε μια νέα μορφή; Ορμώμενη από το γεγονός ότι η βιβλιογραφία επιτάσσει μετά το πέρας κάποιων ετών την ωρίμανση, απόσυρση και αντικατάσταση κάποιων προϊόντων – product life cycle- ή τροποποίηση των υφιστάμενων.

Απάντηση

Στο «Παράρτημα 9, Κατάλογος Ενδεικτικών Παραδοτέων», που συνοδεύει την Πρόσκληση, εξειδικεύονται αναλυτικά τα παραδοτέα κάθε Κατηγορίας Δαπανών για το Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο της πράξης. Η έρευνα για την βελτιστοποίηση προϊόντων, θα μπορούσε να αποτελεί στόχο μιας πρότασης, λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την ολοκλήρωση και παραλαβή ενός έργου απαιτείται να πληρούνται όσα αναφέρονται στην Πρόσκληση.

 

Ερώτηση 5

ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Συμπληρωματικά, εγκρίνονται οι δαπάνες από το πρόγραμμα για βιομηχανία η οποία διατηρεί ένα δίκτυο συνεργατών με αντιπροσώπους αλλά όχι ιδιόκτητα καταστήματα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη; Τα franchise καταστήματα είναι αποδεκτά;

Απάντηση

Σύμφωνα με την Πρόσκληση (Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) «Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, είναι […] σε περίπτωση επιχείρησης που εδρεύει εκτός της Περιφέρειας ΑΜΘ, κατά την υποβολή της πρότασης, αρκεί η υποβολή της άδειας λειτουργίας της έδρας της επιχείρησης, και η αίτηση για άδεια λειτουργίας υποκαταστήματος εντός της Περιφέρειας ΑΜΘ. Η εξέταση της έκδοσης της άδειας λειτουργίας του υποκαταστήματος εντός της Περιφέρειας ΑΜΘ, θα πραγματοποιηθεί πριν την καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης». Επίσης θα πρέπει « […] να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί, μέχρι την καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης, και να πραγματοποιήσει τις δαπάνες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.» Επιπλέον, όπως επισημαίνεται «δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης […] επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop-in-shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ)».

 

Ερώτηση 6

Σε περίπτωση συμμετοχής Ερευνητικού Φορέα αυτός θα πρέπει να φαίνεται αναλυτικά στο Παράρτημα 5- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ π.χ. Πίνακες 3.2, 5.3, 5.4, 5.5;

Απάντηση

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, ο Ερευνητικός Φορέας δεν δύναται να συμμετέχει στην πρόταση ως δυνητικός δικαιούχος. Μπορεί όμως, να συναφθεί σύμβαση μεταξύ του δυνητικού δικαιούχου (επιχείρησης), που φέρει την ευθύνη για την άρτια υλοποίηση του έργου (με τον ορισμό κατάλληλου επιστημονικού υπευθύνου), με ερευνητικούς φορείς, για την υλοποίηση της δράσης («έρευνα επί συμβάσει»).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία της φόρμας υποβολής που απαιτούνται, και περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα 5, Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής Αίτησης», όπως για παράδειγμα αυτά των θεματικών ομάδων «3.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ – ΦΟΡΜΑ 2», και «4.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ».

Υπόδειξη: Η Επάρκεια της Ομάδας Έργου αποτελεί κριτήριο βαθμολόγησης της πρότασης.

 

Ερώτηση 7

Οι δαπάνες του Ερευνητικού Φορέα θα πρέπει να φαίνονται αναλυτικά και ανά κατηγορία δαπάνης; Θα πρέπει να συμπεριληφθεί αναλυτικά στον Πίνακα 5.3;

Απάντηση

Οι δαπάνες της πρότασης θα πρέπει να πληρούν τα όρια που τίθενται από την Πρόσκληση, και ειδικότερα στον Πίνακα 3 «Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών και μέγιστο όριο ανά κατηγορία δαπανών». Ειδικότερα, οι δαπάνες του Ερευνητικού Φορέα θα πρέπει να αποτυπωθούν στη φόρμα υποβολής, στο πεδίο «5.3.3 Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει και δαπάνες ΦΤΕ (Αμοιβές τρίτων – Υπεργολαβίες)».

Όπως αναλυτικά διευκρινίζεται, στη φόρμα υποβολής, στο πεδίο «5.3.1 Δαπάνες προσωπικού», και συγκεκριμένα στο σημείο «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (*): Ονοματίζονται τα άτομα της ομάδας έργου από κάθε φορέα. Για τα ονοματιζόμενα αυτά άτομα (των οποίων τα βιογραφικά λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση) δηλώνονται συνολική αμοιβή και ανθρωπομήνες. Η υπόλοιπη ανθρωποπροσπάθεια ορίζεται ως προς τις ειδικότητες, της συνολική δαπάνη και τους συνολικούς ανθρωπομήνες μόνο (όχι αριθμός ατόμων, όχι ονόματα)».

 

Ερώτηση 8

Για το σημείο 6.10 του Παρατήματος 6 υπάρχει κάποιο πρότυπο που θα πρέπει να ακολουθηθεί;

Απάντηση

Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο που οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν σχετικά με τη «Δήλωση Πρόθεσης Συνεργασίας» με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα συμμετέχουν υλοποιώντας τμήμα του ερευνητικού έργου με υπεργολαβία (έρευνα επί συμβάσει), στις οποίες περιγράφεται το αντικείμενο της έρευνας που θα υλοποιηθεί, τα παραδοτέα και αναφέρεται το κόστος των εργασιών.

 

Ερώτηση 9

Εξετάζεται μήπως από την Διαχ.Αρχή η πιθανότητα παράτασης της ημερομηνίας υποβολής, έχετε παρόμοια αιτήματα?

Απάντηση

Στην παρούσα φάση, δεν υπάρχει ανάγκη παράτασης της ημερομηνίας υποβολής προτάσεων, καθώς, κατά πρώτον, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος δεν έχει γίνει αποδέκτης σχετικών αιτημάτων, και, δεύτερον, δεσμεύεται τόσο από αυστηρούς δημοσιονομικούς στόχους, όσο και από αυτούς του πλαισίου επίδοσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 

Ερώτηση 10

Η λήψη προκαταβολής (40 % της ΔΔ) με έκδοση εγγυητικής επιστολής είναι εγγυημένη και εξασφαλισμένη? Αν δηλ. η επιχείρηση έχει την ευχέρεια να εκδώσει υπέρ Περιφερειακού Ταμείου σχετική εγγυητική επιστολή θα μπορέσει να λάβει σε κάθε περίπτωση την Προκαταβολή ή μήπως υπεισέρχονται άλλοι παράγοντες?

Απάντηση

Στην Πρόσκληση (Ι.1.11.4 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ) περιγράφεται αναλυτικά η σχετική διαδικασία. Αναφορικά με τα στάδια υλοποίησης των δράσεων, συμπεριλαμβανομένης και της Καταβολής Ενίσχυσης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, το οποίο διέπει τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Ερώτηση 11

Μετά το 1ο αίτημα πιστοποίησης δαπανών (που έστω αφορά σε άλλο 40 % της ΔΔ) πόσο χρόνο θα πάρει για την εκταμίευση του ποσού που θα αιτηθούμε από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος? Στην προκήρυξη αναφέρεται στη σελ. 58 ότι «ο χρόνος καταβολής επηρεάζεται από την άμεση διαθεσιμότητα ή μη των πιστώσεων». Αυτό πώς μεταφράζεται σε χρόνο αναμονής? [Παρακαλώ, απαντήστε με συνήθεις χρόνους και όση περισσότερη σαφήνεια μπορείτε, πχ. 1-3 μήνες, από τα μέχρι τώρα δεδομένα σας. Κατανοώ το ασφυκτικό πλαίσιο στο οποίο καλούμαστε όλοι ν΄ανταποκριθούμε, αλλά στόχος της εταιρείας είναι να υλοποιήσει το έργο ΚΑΙ θα ήθελε να ξέρει όλα τα data ώστε να κανονίσει τις χρηματοροές της].

Απάντηση

Στην Πρόσκληση (Ι.1.11.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ– ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, και, Ι.1.11.4 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ) περιγράφεται αναλυτικά η σχετική διαδικασία. Αναφορικά με τα στάδια υλοποίησης των δράσεων, συμπεριλαμβανομένης και της Καταβολής Ενίσχυσης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, το οποίο διέπει τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Ερώτηση 12

Οι αποσβέσεις για την απόκτηση εξοπλισμού από τις επιχειρήσεις σύμφωνα με ποιο νομοθετικό πλαίσιο υπολογίζονται;

Απάντηση

Το νομοθετικό πλαίσιο υπολογισμού των αποσβέσεων, όπως μνημονεύεται και στην Πρόσκληση, είναι ο Ν.4386/2016, και ειδικότερα η παράγραφος 8.β του άρθρου 24.

 

Ερώτηση 13

Τα πεδία δαπανών: «5.3.6 Συμπληρωματικές Δαπάνες – 5.3.6.1 Δαπάνες Μετακινήσεων», αντιστοιχούν στην κατηγορία της πρόσκλησης: «δ) Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες – δ1)Μετακινήσεις και λοιπές δαπάνες», με μέγιστο επιλέξιμο 10% στον επιχορηγούμενο Π/Υ του έργου?

Απάντηση

Τα πεδία δαπανών: «5.3.6 Συμπληρωματικές Δαπάνες – 5.3.6.1 Δαπάνες Μετακινήσεων», δύνανται να αντιστοιχούν στην κατηγορία της πρόσκλησης: «δ) Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες – δ1)Μετακινήσεις και λοιπές δαπάνες», με μέγιστο επιλέξιμο 10% στον επιχορηγούμενο Π/Υ του έργου.

 

Ερώτηση 14

Τα πεδία δαπανών: «5.3.7 Δαπάνες για Υλικά» & «5.3.8 Δαπάνες Αναλωσίμων» αντιστοιχούν στην κατηγορία της πρόσκλησης: «δ) Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες – δ2) Αναλώσιμα και πρόσθετα έξοδα», με μέγιστο επιλέξιμο 25% στον επιχορηγούμενο Π/Υ του έργου?

Απάντηση

Τα πεδία δαπανών: «5.3.7 Δαπάνες για Υλικά» & «5.3.8 Δαπάνες Αναλωσίμων» δύνανται να αντιστοιχούν στην κατηγορία της πρόσκλησης: «δ) Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες – δ2) Αναλώσιμα και πρόσθετα έξοδα», με μέγιστο επιλέξιμο 25% στον επιχορηγούμενο Π/Υ του έργου.

 

Ερώτηση 15

Την "Πρόθεση Δήλωσης Συνεργασίας" με τον ερευνητικό φορέα την υπογράφει ΜΟΝΟ η επιχείρηση ή και ο Ερευνητικός Φορέας?

Απάντηση

Η «Δήλωση Πρόθεσης Συνεργασίας» θα πρέπει να υπογραφεί από όλα τα δυνητικά συνεργαζόμενα μέρη, καθώς, όπως αναφέρεται στο σημείο 6.10, στο «Παράρτημα 6, Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αξιολόγησης»: “[…] απαιτείται να προσκομιστεί Δήλωση Πρόθεσης Συνεργασίας με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα συμμετέχουν υλοποιώντας τμήμα του ερευνητικού έργου με υπεργολαβία (έρευνα επί συμβάσει), στις οποίες περιγράφεται το αντικείμενο της έρευνας που θα υλοποιηθεί, τα παραδοτέα και αναφέρεται το κόστος των εργασιών”.   

 

Ερώτηση 16

Εφόσον υπάρχει σχετικό παραστατικό δαπάνης, μπορεί στην Ομάδα Έργου να συμμετέχει και ο εταίρος μιας ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ με αμοιβή?

Απάντηση

Όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στην απάντηση της ερώτησης 3 (βλέπε ανωτέρω), εφόσον ένας εργαζόμενος δύναται να αποτελεί μέρος της Ομάδας Έργου (βάσει της συνάφειας του αντικειμένου, του χρόνου και του βαθμού απασχόλησης του στο έργο), έχει τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί σε αυτή, ανεξαρτήτως του είδους της εργασιακής του σχέσης (μόνιμο ή νέο προσωπικό, ή/και προσωπικό πλήρους ή μερικής απασχόλησης).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο «Παράρτημα 9, Κατάλογος Ενδεικτικών Παραδοτέων» της Πρόσκλησης, και συγκεκριμένα στο σημείο «Α1. Δαπάνες προσωπικού με σύμβαση εξηρτημένης σχέσης εργασίας (υφιστάμενο ή/και νέο) στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο», οι μέτοχοι εταιρειών δικαιούνται αμοιβής, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, προσκομίζοντας το αποδεικτικό είσπραξης ποσού εκτός κερδών, την αντίστοιχη λογιστική καταχώριση καθώς και αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, όπου δηλώθηκε η αμοιβή αυτή.

 

Ερώτηση 17

Στο Παράρτημα 5, Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής Αίτησης στον Πίνακα "5.3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ" -1. -Δαπάνες προσωπικού στην υποσημείωση αναφέρεται ότι: "Ονοματίζονται τα άτομα της ομάδας έργου από κάθε φορέα. Για τα ονοματιζόμενα αυτά άτομα (των οποίων τα βιογραφικά λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση) δηλώνονται συνολική αμοιβή και ανθρωπομήνες." Τα βιογραφικά των ονοματισμένων ατόμων της ομάδας έργου προσκομίζονται ως χωριστά αρχεία ή συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα 5; Επίσης υπάρχει κάποιος περιορισμός στην έκταση του κάθε βιογραφικού;

Απάντηση

Κατά την επεξεργασία της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την “Επισύναψη Αρχείων”:

Επισύναψη Αρχείων

Όπως αναφέρεται και στο σχετικό μενού: «Το μέγεθος του επισυναπτόμενου αρχείου δεν επιτρέπεται να ξεπερνάει τα 26214400 bytes (25 MegaΒytes)». Σε περίπτωση περισσότερων αρχείων του ενός, θα πρέπει αυτά να «συμπιεστούν» σε ένα φάκελο – zip/rar.

Mέγεθος επισυναπτόμενου αρχείου

 

Ερώτηση 18

Στην περίπτωση υποβολής πρότασης από εταιρία η οποία συνεισφέρει τεκμηριωμένα στην αλυσίδα αξίας του κλάδου, πρέπει και σε αυτήν την περίπτωση να επιλεχθεί σχετικός ΚΑΔ;

Απάντηση

Όπως αναφέρεται στην φόρμα υποβολής του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, και ειδικότερα στο πεδίο «4.1α Κ.Α.Δ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (NACE Level Group)», πέρα από τη συμπλήρωση σχετικού ΚΑΔ, δίνεται δυνατότητα για «Τεκμηρίωση συνεισφοράς πρότασης στην αλυσίδα αξίας του κλάδου».

Συμπλήρωση σχετικού ΚΑΔ

 

Ερώτηση 19

Υπάρχει κάποιος περιορισμός στη σύνθεση των μελών του φορέα συνεργασίας  για έρευνα επί συμβάσει / υπερεργολαβία, δηλ. μπορεί στην ομάδα εργασίας ΑΕΙ να συμμετάσχει-παρέχει της υπηρεσίες του και μέλος ΔΕΠ από άλλο πανεπιστήμιο;

Απάντηση

Όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στην απάντηση της ερώτησης 3 (βλέπε ανωτέρω), εφόσον ένας εργαζόμενος δύναται να αποτελεί μέρος της Ομάδας Έργου (βάσει της συνάφειας του αντικειμένου, του χρόνου και του βαθμού απασχόλησης του στο έργο), έχει τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί σε αυτή, ανεξαρτήτως του είδους της εργασιακής του σχέσης (μόνιμο ή νέο προσωπικό, ή/και προσωπικό πλήρους ή μερικής απασχόλησης).

 

Ερώτηση 20

Είναι απαραίτητη η ύπαρξη υφιστάμενης τεχνοοικονομικής μελέτης για την περιγραφή δαπανών για εξοπλισμό και κτίρια;

Απάντηση

Αφενός, εφόσον κριθεί απαραίτητο, κατά το στάδιο της επαλήθευσης, όπως αναφέρεται στο «Παράρτημα 9, Κατάλογος Ενδεικτικών Παραδοτέων» της Πρόσκλησης, και ειδικότερα στο σημείο «Β2. Δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις», μεταξύ άλλων απαραίτητων παραστατικών τεκμηρίωσης δαπανών, απαιτείται και «τεχνική έκθεση με περιγραφή των εργασιών, επιμετρήσεις και ανάλυση κόστους εργασιών του προμηθευτή ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από μηχανικό με σχετική αρμοδιότητα».

Αφετέρου, κατά την αξιολόγηση ωριμότητας των επενδυτικών σχεδίων, εξετάζεται η ύπαρξη των αδειών που απαιτούνται για την έναρξη της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, η ύπαρξη σχετικών πόρων (π.χ. εγκαταστάσεις, δίκτυα), καθώς και η ρεαλιστικότητα και το εφικτό τόσο του χρονοδιαγράμματος, όσο και του προϋπολογισμού τους.

 

Ερώτηση 21

Πως τεκμηριώνεται η εμπορική χρήση του προς ανάπτυξη προϊόντος/υπηρεσίας;

Απάντηση

Η εμπορική χρήση των προς ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών θα αποτελέσουν δεδομένα εκροών της Πρόσκλησης. Δύνανται δε να τεκμηριωθούν, μέσω στοιχείων που να τεκμηριώνουν τη διάθεση των προϊόντων/υπηρεσιών στην αγορά, ή/και επίτευξης συγκεκριμένου ύψους πωλήσεων, μέσω προσύμφωνων/συμφωνητικών πωλήσεων/διάθεσης, ενεργειών προώθησης και διαφήμισης, ντοκουμέντων οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και εκθέσεων πεπραγμένων για το παραχθέν έργο την αντίστοιχη περίοδο, εγγραφών στα Μητρώα Παγίων των Επιχειρήσεων, κλπ.

 

Ερώτηση 22

Αναφορικά με τον εξοπλισμό, επιτρέπεται να γίνει προμήθεια μεταχειρισμένου μοντέλου με το αντίστοιχο κόστος στα πλαίσια του έργου;

Απάντηση

Όπως αναφέρεται ρητά και στην Πρόσκληση («Ι.1.6.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ»), “[…] δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες […] oι δαπάνες αγοράς μεταχειρισμένου εξοπλισμού.”

 

Ερώτηση 23

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στην online φόρμα, οι φάσεις αντιστοιχούν στις ενότητες εργασίας του έργου;

Απάντηση

Για την τεκμηρίωση του χρονοδιαγράμματος, στον Πίνακα 8, θα πρέπει να γίνει αναφορά ανά ενότητα εργασίας.

 

Ερώτηση 24

Όσον αφορά τον επιμερισμό του Π/Υ, είναι σκόπιμο να παρουσιαστεί ανά ενότητα εργασίας ή ανά υπό-ενότητα;

Απάντηση

Ο προϋπολογισμός της πρότασης αναλύεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ανά Ενότητα Εργασίας. Θα μπορούσε όμως να συμπληρωθεί με την επισύναψη αναλυτικού αρχείου μορφής Εxcel ή MS Project, εφόσον θεωρείται αναγκαίο, για την καλύτερη τεκμηρίωση της πρότασης.

 

Ερώτηση 25

Στην αίτηση της επιχείρησης μας σε κάθε οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Προσοχή : o ΑΦΜ της επιχείρησης πρέπει να είναι ίδιος με τον ΑΦΜ του χρήστη". Ελέγξαμε τα καταχωρημένα στοιχεία του χρήστη και όντως τα δύο παραπάνω ΑΦΜ ταυτίζονται, άρα θεωρούμε ότι η εν λόγω αναφορά είναι απλός ενημερωτική και δεν απαιτεί κάποια επιπλέον ενέργεια από την πλευρά της επιχείρησης. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε την εκτίμηση μας.

Απάντηση

Εφόσον έχει γίνει έλεγχος των στοιχείων, και υπάρχει απόλυτη ταύτιση, δεν θα πρέπει να σας απασχολεί το εν λόγω μήνυμα. Η ένδειξη στην οποία αναφέρεστε, είναι καθαρά προειδοποιητική, και έχει προστεθεί σε όλες τις προτάσεις που είναι υπό επεξεργασία, από την ομάδα που είναι υπεύθυνη για την παραμετροποίηση και διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, ως μέσο προφύλαξης των υποψηφίων από άσκοπη καταχώρηση δεδομένων, καθώς παρατηρήθηκε το φαινόμενο να εγγράφονται χρήστες με ατομικούς ΑΦΜ, και όχι με τους εταιρικούς, ως όφειλαν.

Ζητούμε συγνώμη για την ενόχληση, αλλά αυτό το μέτρο προστασίας, υιοθετήθηκε, καθώς, εάν υφίσταται απόκλιση μεταξύ των στοιχείων χρήστη και της επιχείρησης που υποβάλει την πρόταση, δεν θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση της επεξεργασίας της πρότασης και η υποβολή της.

 

Ερώτηση 26

Σε περίπτωση που στο επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπεται η παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα, το λειτουργικό κόστος της παραγωγής μπορεί να δικαιολογηθεί και αν ναι σε ποια κατηγορία δαπάνης εμπίπτει;

Απάντηση

Σύμφωνα με την Πρόσκληση (Πίνακας 3: Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών και μέγιστο όριο ανά κατηγορία δαπανών (σε ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών του έργου ή μέγιστο ποσό €), και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Δ2. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες: Αναλώσιμα και πρόσθετα έξοδα», είναι εφικτή η χρηματοδότηση σχετικών δαπανών, σε ποσοστό έως 25%, με την προϋπόθεση να πληρούνται όσα αναφέρονται στην Πρόσκληση. Διευκρινίζεται ότι, οι δαπάνες αυτές αφορούν τη τεκμηριωμένη απασχόληση των αναγκαίων πόρων για την παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος.

 

Ερώτηση 27

Σε περίπτωση που ο Ερευνητικός Φορέας/Έρευνα επί συμβάσει ανήκει σε άλλη περιφέρεια θα πρέπει να συμπληρωθεί ο Πίνακας 5.5 στο Παράρτημα 5- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ;

Απάντηση

Το «Παράρτημα 5, Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής Αίτησης» είναι ενδεικτικό, το σχετικό πεδίο δεν υφίσταται στο Πληροφοριακό Σύστημα υποβολής της πρότασης.

Σε κάθε περίπτωση, η Πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, και δεν υπάρχουν σχετικοί περιορισμοί για τους ερευνητικούς οργανισμούς που δύναται να προσλάβει μία επιχείρηση για την υλοποίηση αντίστοιχου μέρους του έργου.

 

Ερώτηση 28

Στην πρόσκληση αναφέρονται τα εξής:

 1. Στο παράρτημα 1 του ορισμού ΜΜΕ , άρθρο6 , παρ. 2 αναφέρει «… ή – εφόσον υπάρχουν –τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης…». Ομοίως στο υπόδειγμα δήλωσης ΜΜΕ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΡΙΡΗΣΕΙΣ αναφέρει ότι τα στοιχεία προκύπτουν εφόσον υπάρχουν από τους ενοποιημένους λογαριασμούς.
 2. Στο παράρτημα 6 της προκήρυξης όπου αναφέρονται τα δικαιολογητικά στο Ν. 6.13 αναφέρει ότι προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (E1,E3,E7) των συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Για εταιρεία που ενδιαφέρεται να υποβάλει πρόταση και ανήκει σε Όμιλο επιχειρήσεων και σύμφωνα με τις ενοποιημένες καταστάσεις θεωρείται μεγάλη, αρκεί η προσκόμιση στη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιολογητικών των ενοποιημένων καταστάσεων ή απαιτείται επιπλέον και η προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων των υπολοίπων εταιρειών του ομίλου;

Απάντηση

Εφόσον η επιχείρηση, κατά δήλωσή της, είναι «μεγάλη», και δεν υποβάλει πρόταση για χρηματοδότηση της πρότασης κάνοντας χρήση του «ΕΚ 1407/2013 - Άρθ. 3 Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας», δύναται να υποβάλει τα δικαιολογητικά των ενοποιημένων καταστάσεων.

 

Ερώτηση 29

Στο Παράρτημα 5, Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής Αίτησης στον Πίνακα 3Ε.4 "ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" θα πρέπει να αναφερθούν ο τρόπος κάλυψης δηλαδή μέσω ποιων δαπανών θα καλυφθεί η ιδία συμμετοχή ή θα πρέπει να αναφερθεί από που θα αντλήσει η εταιρία τα αναγκαία κεφάλαια/ποσά για να τα καλύψει;

Απάντηση

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στις διευκρινήσεις του πεδίου «3Ε.4 ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της φόρμας υποβολής του Πληροφοριακού Συστήματος:

«Περιγράψτε με σαφήνεια τους τρόπους με τους οποίους θα καλύψετε την απαιτούμενη «ίδια συμμετοχή» της προτεινόμενης επένδυσης (Εφόσον απαιτείται)

Δηλώνονται αναλυτικά για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στο φορέα της επένδυσης οι πηγές από τις οποίες θα αντλήσει τα κεφάλαια για την εισφορά του μεριδίου του στο ποσό της ίδιας συμμετοχής».

 

Ερώτηση 30

Μια μελετητική/κατασκευαστική εταιρεία που παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες σε εταιρεία «Χημικών Προϊόντων», θα μπορούσε να υποβάλει πρόταση για την μελέτη της διαχείρισης παραπροϊόντος των «Χημικών Προϊόντων»;

Απάντηση

Γενικά, η εκ των προτέρων αξιολόγηση των προτάσεων δεν είναι εφικτή. Με βάση το ερώτημα, μόνον κάποια σχόλια:

 1. Η Πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις του εν λόγω κλάδου – οι οποίες και θα προχωρήσουν οι ίδιες σε εκμετάλλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν. Σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι.1.5 της Πρόσκλησης της δράσης: «οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ): 20 - Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 22 - Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4, «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ»), ή να τεκμηριώνεται η συνεισφορά των προτάσεων στην αλυσίδα αξίας του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών». Επομένως προκειμένου να υποβάλλει μία επιχείρηση πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο ΚΑΔ ή να τεκμηριώσει την συνεισφορά της επενδυτικής πρότασης στην αλυσίδα αξίας του κλάδου, κάτι το οποίο θα κριθεί κατά την σχετική διαδικασία αξιολόγησης.
 2. Επιπρόσθετα η κάθε επενδυτική πρόταση υλοποιείται μέσω επιλέξιμων δαπανών όπως αυτές περιγράφονται στο κεφάλαιο Ι.1.6.1 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» και στο Παράρτημα 9 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ». Σύμφωνα με αυτά  οι μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστηρικτικές υπηρεσίες κλπ., είναι υπηρεσίες τις οποίες αναθέτει η δικαιούχος επιχείρηση σε τρίτους οι οποίοι παρέχουν την υπηρεσία σε αυτήν και δεν διεξάγονται από την δικαιούχο επιχείρηση. Υπό αυτό το πρίσμα, και σύμφωνα με τις παρεχόμενες πληροφορίες, πιθανώς, δεν θα καταστεί δυνατή η καταχώρηση των δαπανών σε κάποια από τις σχετικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών της Πρόσκλησης.  

 

Ερώτηση 31

Κατά τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος δεν είναι δυνατό να εισαχθεί κόστος για μελέτη σκοπιμότητας (τα πεδία αν και φαίνονται δεν είναι ενεργά). Υπάρχει η δυνατότητα να εισαχθεί στις συμπληρωματικές δαπάνες; Πρόκειται για πρόταση Βιομηχανικής/Εφαρμοσμένης έρευνας από μεγάλη επιχείρηση.

Απάντηση

Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία καταχώρηση στην επιλογή "ε) Μελέτες σκοπιμότητας", του πίνακα 4.1.β, στη φόρμα υποβολής του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

 


Φόρμα υποβολής ερωτημάτων:

Παρακαλώ συμπληρώστε την επωνυμία του Φορέα / Επιχείρησης σας
Όνομα
Επώνυμο
captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com