Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στρατηγική Επικοινωνίας Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020

Στη στρατηγική επικοινωνίας καθορίζονται λεπτομερώς τα απαραίτητα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για την επικοινωνία του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού 1303/2013 «Το κράτος-μέλος ή οι διαχειριστικές αρχές καταρτίζουν στρατηγική επικοινωνίας για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα».

Παράλληλα, όπως απορρέει από το Κανονισμό, είναι σημαντικό να ενημερώνεται το ευρύ κοινό για το έργο και τα επιτεύγματα των Ταμείων της Ένωσης και να ευαισθητοποιείται όσον αφορά τους στόχους της πολιτικής συνοχής. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πως επενδύονται οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης. Η βασική ευθύνη για τη διασφάλιση της μετάδοσης των σωστών πληροφοριών στο κοινό πρέπει να βαρύνει τόσο τις Διαχειριστικές Αρχές όσο και τους δικαιούχους.

Στο πλαίσιο αυτό, κύρια ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ΠΑΜΘ είναι να διασφαλιστεί:

  • Η έγκυρη και άμεση ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων
  • Η δημοσιοποίηση στους πολίτες της Ένωσης του ρόλου και των επιτευγμάτων της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς και το έργο-επιτεύγματα των Ταμείων.

Για τον λόγο αυτό, η κατάρτιση της παρούσας στρατηγικής της επικοινωνίας, πέρα από κανονιστική υποχρέωση, αποτελεί και μια πραγματική αναγκαιότητα.