Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του 1ου υποέργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΙΡΙΣ)» του έργου με Κωδικό ΟΠΣ 5000860

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ καλείται ο κ. Χρήστος Τζώτζος, Θάσου 33 – Κομοτηνή 69133, να υποβάλει προσφορά, με ισχύ εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου, με τη διαδικασία της ανάθεσης μέσω επιλογής από τον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, βάσει των άρθρων 17 (παρ.2) και 20 (παρ. 4Α), της με αρ. πρωτ.18709/ΕΥΣΣΣΑ413 (ΦΕΚ 449/Β΄/24-02-2016) Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας», για την υλοποίηση του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΙΡΙΣ)».