Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Υψηλής Τεχνολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Τίτλος

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Υψηλής Τεχνολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Title

Supply of High Technology  Medical Equipment for the University Hospital of Alexandroupoli

 

Περιφέρεια

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Region

East Macedonia and Thrace

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Operational Programme

ROP East Macedonia and Thrace

 

Φορέας Λειτουργίας

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Project Operator

University Hospital of Alexandroupolis

 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη

4.329.878,40 €

Total Public Expenditure

4.329.878,40 €

 

Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Fund

European Regional Development Fund

 

Περιγραφή

Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, όπως Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 TESLA, έξι Κλινών Εντατικής Θεραπείας, ενός  συστήματος Ενδοσκοπήσεων Υψηλής Ανάλυσης και ενός  συστήματος Γαστροσκόπησης με επεξεργαστή εικόνας, ενός  Ψηφιακού Αγγειογραφικού Συγκροτήματος Δύο Επιπέδων - Υβριδικού Χειρουργείου, εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΜΕΘ, ενός Συστήματος Υπολογιστικής Τομογραφίας Πολλαπλών Τομών τύπου Ingenuity Core 128, ενός  Συστήματος Τομογραφικής Δικέφαλης γ' - Κάμερας Γενικής Χρήσης τύπου Sumbia E Dual, ενός  σύγχρονου έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου κλπ.

Project description

Supply of high technology medical equipment for  University Hospital of Alexandroupolis, namely MRI scanner 1,5 TESLA, 6 beds for Intensive Care Unit,  a high resolution system for endoscopies, a system for gastroscopies with image processor, a two-level digital angiography system – hybrid surgery, various equipment for intensive care units, a Computed Tomography scanner type  Ingenuity core 128, a system of tomographic dual head gamma camera for general use type Sumbia E Dual, a state-of-the-art color ultrasound tomography device, etc.  

 

Οφέλη

H προμήθεια και εγκατάσταση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης θα βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Benefits

Supply of high technology medical equipment for University Hospital of Alexandroupolis, will significantly improve the level of health services provided by the Hospital to those who live, work and visit the grater area of the Region of East Macedonia and Thrace.

 

Φωτογραφίες

Photos

image_01.png image_02.png image_03.png

image_04.png