Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διευθέτηση Χειμάρρων Εχίνου

Τίτλος

Διευθέτηση Χειμάρρων Εχίνου

Title

Arrangement of Echinos' Streams

 

Περιφέρεια

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Region

East Macedonia and Thrace

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Operational Programme

ROP East Macedonia and Thrace

 

Φορέας Λειτουργίας

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης – ΠΕ Ξάνθης

Project Operator

Region of East Macedonia and Thrace – R.U. of Xanthi

 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη

1.701.823,22 €

Total Public Expenditure

1.701.823,22 €

 

Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Fund

European Regional Development Fund

 

Περιγραφή

Διευθέτηση τμήματος του χειμάρρου Εχίνου και τμήματος του χειμάρρου Αγγούρι, οι οποίοι ευρίσκονται βορειοανατολικά της πόλης της Ξάνθης στη περιοχή του οικισμού του Εχίνου.

Project description

Arrangement of parts of Ehinos and Aggouri streams, which are located northeast of the city of Xanthi, in the area of Ehinos settlement.

 

Οφέλη

 

Οι ωφέλειες του έργου για την περιοχή είναι σημαντικές, τόσο για την προστασία της ζωής και των ακινήτων των κατοίκων, όσο και για την γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής και την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων.

Benefits

The benefits of the project are very important for the protection of the residents’ life and property, as well as for the general development of the area and the upgrading of residents’ living conditions.

 

Φωτογραφίες

Photos

image_01.png image_02.png image_03.png

image_04.png