Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του 1ου υποέργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ /ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» του έργου με Κωδικό ΟΠΣ 5002749

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ καλείται η εταιρεία EMETRIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Οργάνωσης και Πληροφορικής Α.Ε., Αδριανουπόλεως 22 - 55133, Καλαμαριά, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και συγκεκριμένα στην Κατηγορία Β.3.1 Υπηρεσίες Συμβούλων, να υποβάλει προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ /ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ».