Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του 1ου υποέργου με τίτλο «1η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 1η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. Α.Μ.Θ. 2014 – 2020» του έργου με Κωδικό ΟΠΣ 5007674

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ καλείται η εταιρεία ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αντώνη Τρίτση 21- 55102, ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και συγκεκριμένα στην Κατηγορία Β.5 Αξιολόγηση, CPV 79930000-2, να υποβάλει προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «1η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 1η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020».