Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα ταμεία της ΕΕ στον τομέα της συνοχής

Το 2018 η Επιτροπή θα παρουσιάσει συνολικές προτάσεις για τη νέα γενιά χρηματοδοτικών προγραμμάτων που εντάσσονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για μετά το 2020, το οποίο αποτελεί τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι προτάσεις της Επιτροπής θα σχεδιαστούν έτσι ώστε η ΕΕ να μπορεί να παράγει αποτελέσματα στα σημαντικότερα ζητήματα, σε τομείς όπου μπορεί να επιτύχει περισσότερα από τα κράτη μέλη όταν αυτά ενεργούν μεμονωμένα. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά τι λειτούργησε ικανοποιητικά στο παρελθόν και τι θα μπορούσε να βελτιωθεί στο μέλλον.

Αναπόσπαστο μέρος αυτής της διαδικασίας είναι μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα ταμεία της ΕΕ στον τομέα της συνοχής, που έχει ως στόχο να συγκεντρώσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με το πώς θα αξιοποιηθεί καλύτερα κάθε ευρώ του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η διαβούλευση αυτή ξεκίνησε στις 10 Ιανουαρίου 2018 και θα διαρκέσει εώς τις 8 Μαρτίου 2018. Είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες, οι οργανώσεις και οι φορείς που ενδιαφέρονται για την πολιτική συνοχής ή/και είναι δικαιούχοι προγραμμάτων και ταμείων της ΕΕ, όπως, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, διακυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, η κοινωνία των πολιτών και επιχειρήσεις.

Μπορείτε να συμμετάσχετε σ’ αυτή τη δημόσια διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Για να μπορέσει η Επιτροπή να κατανοήσει καλύτερα την άποψή σας, προβλέπεται η δυνατότητα να αναπτύξετε τις απαντήσεις σας στα πεδία ελεύθερου κειμένου.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Μπορείτε να διακόψετε, να αποθηκεύσετε τις απαντήσεις σας και να συνεχίσετε αργότερα.