Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του 3ου Υποέργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΟΧΕ) ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΥ» του έργου με Κωδικό ΟΠΣ 5009779

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ καλείται η εταιρεία A.T. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε., με διακριτικό τίτλο ΑΤ Management Ε.Π.Ε., Πατριάρχου Ιωακείμ 45, 106 76, ΑΘΗΝΑ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και συγκεκριμένα στην Κατηγορία Β.2 Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών - Ερευνών, CPV 79410000-1, να υποβάλει προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΟΧΕ) ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΥ».