Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την παρακολούθηση των δεικτών στα Ε.Π. 2014- 2020

Το επεξηγηματικό έγγραφο με θέμα «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την παρακολούθηση των δεικτών στα Ε.Π. 2014-2020» καταρτίστηκε από τις Υπηρεσίες της ΕΑΣ (ΕΥΣΣΑ, ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΘΥ και ΕΥΟΠΣ) και είναι μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών απαιτήσεων για την παρακολούθηση των δεικτών των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Κύριος στόχος του εγγράφου είναι η αρωγή των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) και των Δικαιούχων στην κατανόηση και εφαρμογή των αρχών του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεκτών ΕΣΠΑ 2014-2020.