Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του 3ου Υποέργου με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» του έργου με Κωδικό ΟΠΣ 5010162

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ καλείται η εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, 9ο χλμ Θεσ/νίκης – Θέρμης, 57001, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και συγκεκριμένα στην Κατηγορία Β.3.1 Υπηρεσίες Συμβούλων, CPV 79420000-4, να υποβάλει προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ».