Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ’ αριθ. 108/30.03.2018 για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του μέτρου 19, υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Δράμας

Λογότυπα

 

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)

 

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)

Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

 1. Την με αρ. πρωτ. 1.2/ΠΡΑΚΤ.7/27.02.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας,
 2. Το με αρ. πρωτ. 675/19.03.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου πρόσκλησης της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων στήριξης.

Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ανάλογα με την επιλεξιμότητά τους σε κάθε προκηρυσσόμενη υποδράση):

 • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους,
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα,
 • Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων,
 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
 • Την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. ή μέλος αυτής.

Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) στα πλαίσια των παρακάτω δράσεων:

 • Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές.
 • Δράση 19.2.5 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα.
 • Δράση 19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών.

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Δράμας που είναι το σύνολο των Δήμων Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης και Δράμας εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας. Κατ’ εξαίρεση, εντός της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, επιτρέπεται η υλοποίηση πράξεων στους οικισμούς: Αμπελάκια, Νέα Σεβάστεια και Ταξιάρχες - Τιμόθεος. Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.765.500,00 €.

Αναλυτικότερα, οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω των τοπικών στρατηγικών, όσον αφορά σε δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

 

19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Η υποδράση αφορά σε υποδομές μικρής κλίμακας εντός οικισμών. Οι πράξεις που μπορούν να υλοποιηθούν βάσει της υποδράσης αφορούν σε έργα κατασκευής / βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, οδοποιίας, καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων. Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν και λοιπές σχετικές πράξεις, οι οποίες υλοποιούνται εντός οικισμών και αφορούν σε βασικές υποδομές για την βελτίωση της διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού (ενδεικτικά: διευθετήσεις χειμάρρων, έργα αντιστήριξης πρανών).

Δεδομένου ότι υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης στερεών ή υγρών αποβλήτων περιλαμβάνουν και τμήματα εκτός οικισμών αλλά στοχεύουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των κατοίκων των οικισμών μπορούν να υποβληθούν προτάσεις που αφορούν στις εν λόγω υποδομές και περιλαμβάνουν και εργασίες/φυσικό αντικείμενο εκτός οικισμών.  

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α και Β βαθμού και φορείς τους.

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη).

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 500.000,00 €.

 

19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία).

Η υποδράση αφορά σε δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν πράξεις όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κέντρα απασχόλησης και φροντίδας νέων, ηλικιωμένων ή ΑμεΑ, αθλητικοί χώροι.

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α και Β βαθμού και φορείς τους, φορείς Δημοσίου Τομέα, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

Ειδικότερα, οι επενδύσεις που θα συμπεριληφθούν στην υποδράση, αναμένεται να βελτιώσουν τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και σχετικές υποδομές για τον  αγροτικό πληθυσμό και να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της υποδράσης είναι:

 • Παιδικοί σταθμοί και αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης για φύλαξη και απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας.
 • Αγροτικά ιατρεία με σκοπό την αμεσότερη πρόληψη και φροντίδα του αγροτικού πληθυσμού.
 • Δημιουργία ή εκσυγχρονισμός Κέντρων Φροντίδας Ηλικιωμένων με σκοπό την ιατρική φροντίδα και την κοινωνική προστασία ατόμων 3ης ηλικίας, καθώς και ΚΑΠΗ.
 • Δημιουργία Κέντρων Νεότητας, που θα παρέχουν ποικίλες δραστηριότητες και διεξόδους στους νέους (χορωδία, αθλητικές δραστηριότητες, εκμάθηση χορού, ζωγραφική, γλυπτική, διοργάνωση εκδρομών, κλπ.).
 • Καταφύγια αδέσποτων ζώων στα οποία θα παρέχεται προσωρινά άσυλο σε αυτά, καθώς και προληπτική και θεραπευτική αγωγή, μέχρι να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πολίτες για την υιοθέτησή τους.
 • Αποκατάσταση κτιρίων για στέγαση υπηρεσιών με σκοπό την επίδειξη τοπικών προϊόντων.
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις και χώροι αθλητισμού.

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη βάσει χρηματοοικονομικής ανάλυσης). Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 370.000,00 €.

 

19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, ενημέρωση επισκεπτών, ποδηλατικές διαδρομές).

Η υποδράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν / στοχεύουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας. Παράλληλα, μέσω της υποδράσης μπορούν να υλοποιηθούν πράξεις οι οποίες αφορούν στην τουριστική ενημέρωση και εξυπηρέτηση της περιοχής εφαρμογής όπως η δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, η δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, δημόσιες υποδομές που κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους. Οι πράξεις που θα ενταχθούν μπορούν να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και με ιδιωτικές επενδύσεις.

Στο πλαίσιο της υποδράσης, οποιαδήποτε πράξη τουριστικής φύσεως θα πρέπει να στοχεύει αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών (π.χ. σημεία πληροφόρησης) και όχι στην προβολή της περιοχής με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας (παρά μόνο αιτιολογημένα σε τοπικό επίπεδο) ή την προβολή προϊόντων που συνδέονται με και εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα.

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α και Β βαθμού και φορείς τους, φορείς Δημοσίου Τομέα, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη)

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 400.000,00 €.

 

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η υποδράση αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις που δύναται να υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με τη διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.

Οι προτεινόμενες εκδηλώσεις θα πρέπει να έχουν στόχο τη διατήρηση πολιτιστικών / ιστορικών/ περιβαλλοντικών κλπ. στοιχείων της περιοχής ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και όχι την προσέλκυση τουριστών ή την άμεση ή έμμεση προβολή ιδιωτικών συμφερόντων.

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α και Β βαθμού και φορείς τους, φορείς Δημοσίου Τομέα, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη βάσει χρηματοοικονομικής ανάλυσης). Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 90.000,00 €.

 

19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια).

Μέσω της υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με:

 • Την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων - συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια.
 • Την φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων.
 • Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού.

Οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να έχουν στόχο τη διατήρηση πολιτιστικών / ιστορικών/ περιβαλλοντικών κλπ. στοιχείων της περιοχής ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και όχι την προσέλκυση τουριστών ή την άμεση ή έμμεση προβολή ιδιωτικών συμφερόντων.

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α και Β βαθμού και φορείς τους, φορείς Δημοσίου Τομέα, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων. Δικαιούχος στην εν λόγω υποδράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. ή μέλος αυτής.

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη βάσει χρηματοοικονομικής ανάλυσης). Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 250.000,00 €.

 

19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Η υποδράση αφορά στην βελτίωση της σύνδεσης των κτηνοτροφικών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων με τις μεταποιητικές μονάδες της περιοχής, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, για την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων καθώς και τη μείωση του κόστους μεταφοράς τους και με τελικό σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση μίας πράξης εντός της υποδράσης είναι η ύπαρξη και εξυπηρέτηση μεταποιητικών μονάδων (τουλάχιστον μίας) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος, παράλληλα με την εξυπηρέτηση του συνόλου των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α και Β βαθμού και φορείς τους, φορείς Δημοσίου Τομέα.

Ποσοστό επιχορήγησης: 100% των επιλέξιμων δαπανών

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 75.000,00 €.

 

19.2.6.1.1 Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.

Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση πράξεων για την πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, θεομηνίες, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς και καταστροφικά συμβάντα καθώς και συμβάντα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Μέσω της υποδράσης μπορούν να ενισχυθούν πράξεις όπως έργα προστατευτικών υποδομών, πρόληψης πυρκαγιών.

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α και Β βαθμού και φορείς τους, φορείς Δημοσίου Τομέα, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Ποσοστό επιχορήγησης: 100% των επιλέξιμων δαπανών

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 40.250,00 €.

 

19.2.6.1.2 Αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.

Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση πράξεων για την αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, θεομηνίες, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς και καταστροφικά συμβάντα καθώς και συμβάντα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Μέσω της υποδράσης μπορούν να ενισχυθούν πράξεις όπως έργα αποκατάστασης δασικού δυναμικού.

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α και Β βαθμού και φορείς τους, φορείς Δημοσίου Τομέα, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Ποσοστό επιχορήγησης: 100% των επιλέξιμων δαπανών

Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 40.250,00 €.

 

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 600.000,00 €, εκτός των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών / υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης στα οποία ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων δύναται να ανέλθει μέχρι 2.000.000,00 €, καθώς και των άυλων ενεργειών, στα οποία ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων δύναται να ανέλθει μέχρι 50.000,00 € (βλ. Άρθρο 4 ΚΥΑ2635/20-9-2017/ΦΕΚ 3313/17, ανάλογα με την υποδράση και την πράξη). Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή σε επενδύσεις.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.
 • Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», «ΟΠΣΑΑ 2014 - 2020 (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης)», Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ» ή στο http://www.opekepe.gr/doc/June2010/odhgies_prosbash_dikaiouxwn_opsaa_2_ekdosh.pdf
 • Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υποδράση αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες του παραρτήματος στα συνημμένα της αναλυτικής πρόσκλησης (βλ. οδηγό διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης).
 • Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Δράμας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., στη διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 8, 66133 Δράμα.
 • Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 03/04/2018.
 • Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 22/06/2018.
 • Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έως την Παρασκευή 22/06/2018 και δίδεται προθεσμία για να κατατεθεί ο «φυσικός φάκελος», δηλαδή η πρωτότυπη αίτηση στήριξης, τα πρωτότυπα έγγραφα και τα αντίγραφα που συνοδεύουν και τεκμηριώνουν την αίτηση στήριξης έως την Παρασκευή 29/06/2018 και ώρα 14:00.
 • Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

 • Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι κ.κ. Μανόλης Χατζόπουλος και Δρ Νικόλαος Θωμαΐδης, τηλέφωνο: 2521047610, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
 • Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.aned.gr/. Οι ανωτέρω δικτυακοί τόποι αποτελούν βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΟΤΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το ΠΑΑ 2014-2020 και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας

 

 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

 

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης CLLD Leader 2014-2020 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων η Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018.