Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενσωμάτωση των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (2016/C 67/01)

Στις 2 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια δημόσια διαβούλευση για τα μέτρα που προτείνονται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενσωμάτωση των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (2016/C 67/01), καθώς και για την εφαρμογή των μέτρων αυτών.

Στη διαβούλευση προσκαλούνται να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες με βάση την προσωπική και επαγγελματική τους εμπειρία, φορείς σχετικοί με θέματα απασχόλησης, οργανισμοί που ασχολούνται με θέματα μακροχρόνια ανέργων, κοινωνικοί φορείς, εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και δημόσιες αρχές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Η διαβούλευση λήγει στις 31 Ιουλίου 2018.