Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ' αριθμ. 3636/ΑΜΘ74 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4
«Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Δράση 9ii.23B.1 Ομάδες βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης»

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)

Κομοτηνή 11/04/2019
Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ74
Α/Α ΟΠΣ: 3636

Έκδοση: 1/0

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • Δήμοι και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
    (Φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται από ΟΤΑ α' βαθμού όπως Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί φορείς)

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των δικαιούχων για τη σύσταση και λειτουργία της «Ομάδας Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης» στο πλαίσιο της δημιουργίας υποδομών ατομικής υγιεινής και δράσεων περιβαλλοντικής υγιεινής και παροχής συνοδευτικών υπηρεσιών για 3 έτη, για την επίτευξη του στόχου της πρόσβασης ειδικών κοινωνικών ομάδων σε αγαθά κοινής ωφέλειας και τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους ένταξης.

Η παρέμβαση έχει προσωρινό χαρακτήρα που στοχεύει, μέσω της βελτίωσης της ατομικής και της περιβαλλοντικής υγιεινής, στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στην πρόσβαση ειδικών κοινωνικών ομάδων που ζουν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού σε βασικά αγαθά κοινωνικής ωφέλειας. Επιπρόσθετα, σκοπός της παρέμβασης είναι η ατομική φροντίδα και υγιεινή των παιδιών και η ενίσχυσή τους για την ομαλότερη ένταξή τους στο σχολείο.

Οι Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης θα δημιουργηθούν σε περιοχές-οικισμούς όπου διαμένουν ειδικές κοινωνικές ομάδες, όπως οι Ρομά. Οι περιοχές αυτές είναι αποκλεισμένες από την ευρύτερη πολεοδομική οργάνωση των πόλεων, δηλαδή κύρια σε θέσεις εκτός σχεδίου πόλης, με δύσκολο και περιορισμένο οδικό δίκτυο πρόσβασης και ακατάλληλες για οικιστική χρήση, χωρίς, όμως, να αποκλείονται και περιοχές εντός σχεδίου, όταν οι συνθήκες είναι μη αποδεκτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υφίστανται δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης και οποιαδήποτε άλλη τεχνική υποδομή. Στις περιοχές αυτές, όπου σημαντικός αριθμός ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά, δεν διαθέτει υποδομές ατομικής υγιεινής και καθαρισμού του ιματισμού, προβάλει ως επείγουσα η ανάγκη παροχής βασικών αγαθών κοινής ωφέλειας.

Το μέγεθος της κάθε Ομάδας θα είναι ανάλογο του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης καθώς και της διασποράς των οικισμών σε κάθε Δήμο. Από κάθε Δήμο μπορεί να υποβληθεί μία μόνο πρόταση για μία ή παραπάνω Ομάδα Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης, ανάλογα με τον αριθμό και τη γειτνίαση των οικισμών παρέμβασης καθώς και τον πληθυσμό των ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά, που αναλογεί σε αυτούς.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.790.230 €.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 15/04/2019 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 15/12/2019 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, Κομοτηνή 69132 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ, τηλ. 2531352390, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακα επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eydamth.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

 


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο