Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Λειτουργία Δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Καβάλας

Τίτλος

Λειτουργία Δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Καβάλας

Title

Operation of local administration's structures and services for supporting women and fighting violence against women - Municipality of Kavala: Counselling Centre

 

Περιφέρεια

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Region

East Macedonia and Thrace

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 - 2020

Operational Programme

«East Macedonia and Thrace» 2014 - 2020

 

Φορέας Λειτουργίας

Δήμος Καβάλας

Project Operator

Municipality of Kavala

 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη

366.000,00 €

Total Public Expenditure

366.000,00 €

 

Ταμείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Fund

European Social Fund

 

Περιγραφή

Συνέχιση της λειτουργίας και αναβάθμιση του Συμβουλευτικού Κέντρου του Δήμου Καβάλας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών.

Project description

Continuation of operation and improvement of Kavala Municipality Counselling Centre for preventing and fighting violence against women

 

Οφέλη

 

Το έργο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της βίας και των διακρίσεων εναντίον των γυναικών στο Δήμο Καβάλας.

Benefits

The project benefit is the addressing of the phenomenon of violence and discrimination against women in the Municipality of Kavala.

 

Φωτογραφίες

Photos

IMG_01.png