Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Λειτουργιά Κέντρου Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Δράμας

Τίτλος

Λειτουργιά Κέντρου Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Δράμας

Title

Operation Of A Center For Daily Care Of Elderly In The Municipality Of Drama

 

Περιφέρεια

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Region

East Macedonia and Thrace

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 - 2020

Operational Programme

 

"East Macedonia And Thrace" 2014 - 2020

Φορέας Λειτουργίας

Δήμος Δράμας

Project Operator

Municipality of Drama

 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη

926.160,00 €

Total Public Expenditure

 

926.160,00 €

Ταμείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Fund

European Social Fund

 

Περιγραφή

Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στο Δήμο Δράμας.

Project description

 

Operation of a center for daily care of elderly in the Municipality of Drama.

Οφέλη

Το έργο θα καλύψει τις ανάγκες των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους στο Δήμο Δράμας.

Benefits

The project will meet the needs of elderly people and their families in the Municipality of Drama.

 

Φωτογραφίες

Photos

img01.png img02.png img03.png

img04.png img05.png