Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με νοητική υστέρηση στο Κέντρο Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας αξίΖΩ

Τίτλος

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με νοητική υστέρηση στο Κέντρο Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας αξίΖΩ.

Title

Providing care services for people with intellectual disabilities at the day center for restitution-rehabilitation and daily care axiZO.

 

Περιφέρεια

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Region

East Macedonia and Thrace

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 - 2020

Operational Programme

"East Macedonia and Thrace" 2014 - 2020

 

Φορέας Λειτουργίας

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Project Operator

Directorates of primary and secondary education schools of Eastern Macedonia and Thrace Region

 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη

806.400,00 €

Total Public Expenditure

806.400,00 €

 

Ταμείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Fund

European Social Fund

 

Περιγραφή

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε 28 άτομα με νοητική υστέρηση, από όλο το Νομό Ροδόπης, με προτεραιότητα στις ευπαθείς οικονομικά ομάδες.

Project description

Providing care services for 28 people with intellectual disabilities from Rodopi Prefecture, with priority to economically vulnerable groups.

 

Οφέλη

Το έργο θα καλύψει τις ανάγκες ημερήσιας φροντίδας 28 ατόμων  με νοητική υστέρηση και των οικογενειών τους.

Benefits

The project will meet the needs of daily care for 28 people with intellectual disabilities and their families.

 

Φωτογραφίες

Photos

IMG_01.png