Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ' αριθμ. 3950/ΑΜΘ85 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Δράση 2γ.3.1

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)

Κομοτηνή 29/05/2020
Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ85
Α/Α ΟΠΣ: 3950

Έκδοση: 3/0

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς και κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 - 2020.

Η Δράση αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων-εφαρμογών για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονία και Θράκης αλλά και τη βελτίωση της λειτουργίας της. Μέσω της αύξησης του αριθμού και της ποιότητας των παρεχόμενων ψηφιακών (ηλεκτρονικών) υπηρεσιών, η δράση στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού των φυσικών και νομικών προσώπων που αλληλεπιδρούν επιγραμμικά (online) με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης υποθέσεων, στην οργάνωση ραντεβού των υπηρεσιών, στη βελτίωση του διϋπηρεσιακού συντονισμού, στη διαφάνεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη μείωση του κόστος των υπηρεσιών. Παράλληλα, μέσω της απομακρυσμένης διαχείρισης των υποδομών, η δράση στοχεύει στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και στην άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών, στο πλαίσιο της λειτουργία των υπηρεσιών αλλά και της πολιτικής προστασίας.

Περιλαμβάνει ενδεικτικά την ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών συστημάτων για τη(ν):

 • χαρτογράφηση και καταγραφή των επιχειρησιακών διαδικασιών των υπηρεσιών της Περιφέρειας προς πολίτες και επιχειρήσεις,
 • δημιουργία διεπαφών διασύνδεσης με ετερογενή υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Περιφέρειας στο πλαίσιο της Διαλειτουργικότητας Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικών Συναλλαγών,
 • ηλεκτρονική κατάθεση και παρακολούθηση της εξέλιξης αιτημάτων πολιτών και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αδειοδοτήσεων,
 • ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και διάθεση με όρους ανοικτής πρόσβασης δημόσιων δεδομένων,
 • διαχείριση και χρονοπρογραμματισμό των έργων της Περιφέρειας,
 • γεωαναφορά δεδομένων και πληροφοριών υπηρεσιών της Περιφέρειας και παροχή γεωχωρικών δεδομένων,
 • δημιουργία παρατηρητηρίου κοινωνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας,
 • δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών «ραντεβού» πολιτών με Υπηρεσίες της Περιφέρειας,
 • παρακολούθηση, απεικόνιση και εποπτεία ενεργειακών καταναλώσεων σε κτήρια της Περιφέρειας καθώς και έξυπνη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης αυτών,
 • ευφυή διαχείριση στόλου οχημάτων και παραγωγής τηλεματικών δεδομένων,
 • Πλατφόρμα Έξυπνης Περιφέρειας με ανάπτυξη «Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things-ΙοΤ)»,
 • ευφυή διαχείριση και ενημέρωση θέσεων στάθμευσης (για ΑΜΕΑ και μη) σε συγκεκριμένου χώρους της Περιφέρειας
 • διαχείριση, εποπτεία και αναφορά κυκλοφοριακών συμβάντων καθώς και πρόβλεψη κυκλοφοριακών συνθηκών
 • ενημέρωση και πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων για τακτικά και έκτακτα συμβάντα,
 • έγκαιρη προειδοποίηση στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας,
 • υποβολή ερωτημάτων και παραπόνων (helpdesk),
 • δημιουργία ασύρματου δικτύου για την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού
 • ψηφιοποίησης,
 • τηλεματικής,
 • αισθητήρων,
 • ηλεκτρολογικού υλικού.

Στα βασικά χαρακτηριστικά υλοποίησης της δράσης περιλαμβάνονται:

α) η εναρμόνιση με την εθνική στρατηγική της ψηφιακής ανάπτυξης,

β) η διαλειτουργικότητα των πράξεων με τις αντίστοιχες εθνικές και περιφερειακές δράσεις,

γ) η μέριμνα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε υφιστάμενες και νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 5.000.000 €.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 09/12/2019 08:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 10/09/2020 14:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, Κομοτηνή 69132 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Κα. ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΦΟΥ, τηλ. 2531352327, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ» 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eydamth.gr

 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΠΑ   ΕΣΠΑ 2014-2020