Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οδηγίες σχετικά με την υποβολή Εκθέσεων Τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ που αφορούν προτάσεις δημιουργίας Πράσινων Σημείων και Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης Πράξεων που υποβάλλονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 για δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) οι οποίες εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης της 20ης Δεκεμβρίου 2011 για την εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ (2012/21/ΕΕ), προωθούνται στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) οι σχετικές εκθέσεις τεκμηρίωσης συμβατότητας ΥΓΟΣ προς έλεγχο και γνωμοδότηση από την Υπηρεσία.

Τα παρακάτω σχέδια εκθέσεων παρουσιάζουν τη βασική δομή, περιεχόμενο και μορφή τεκμηρίωσης που απαιτείται στις εκθέσεις ΥΓΟΣ. Σε κάθε περίπτωση, τα υποβληθέντα σχέδια εκθέσεων είτε δημιουργίας Πράσινου Σημείου είτε Συλλογής Βιοαποβλήτων, δύναται να διαφοροποιηθούν, τόσο κατά το σχεδιασμό- οργάνωση παροχής της κάθε υπηρεσίας (επιλογή ενεργειών) όσο και του πλήθους και του είδους των παραμέτρων υπολογισμού της αντιστάθμισης.

Σημαντικές Επισημάνσεις

  1. Η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη συλλογή/προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων στα Πράσινα Σημεία, για τα οποία υφίσταται σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ), αποτελεί υποχρέωση των ΣΕΔ και το κόστος τους ΔΕΝ θα περιλαμβάνεται στην ΥΓΟΣ.
  2. Μολονότι το κράτος μέλος διαθέτει ευρεία εξουσία εκτιμήσεως ως προς τον καθορισμό των υπηρεσιών τις οποίες θεωρεί ΥΓΟΣ, τούτο δεν το απαλλάσσει από την υποχρέωση να αποδείξει επαρκώς κατά νόμον ότι η οριοθέτηση της ΥΓΟΣ είναι αναγκαία και αναλογική σε σχέση με πραγματική ανάγκη παροχής δημόσιας υπηρεσίας. «Η παράλειψη αποδείξεως, εκ μέρους του κράτους μέλους, περί του ότι πληρούνται τα κριτήρια αυτά ή το γεγονός ότι τα κριτήρια αυτά δεν ελήφθησαν υπόψη δύνανται να συνιστούν πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως την οποία οφείλει να λάβει υπόψη η Επιτροπή» αναφέρεται στην απόφαση της 1ης Μαρτίου 2017 του δικαστηρίου, υπόθεση “Γαλλία κατά Επιτροπής, T 366/13”.
  3. Κάθε Περιφέρεια-Υπουργείο-Δήμος που λειτουργεί ως Δημόσια Αρχή του Κράτους Μέλους που αναθέτει σε διαφορετικούς παρόχους της ίδιας γεωγραφικής περιοχής την παροχή παρόμοιας φύσης υπηρεσιών, όσον αφορά το κόστος της υποδομής (που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παροχή της υπηρεσίας) και την παροχή της ανατιθεμένης ΥΓΟΣ, πρέπει να λαμβάνει μέριμνα ώστε να τηρείται:
    1. η αρχή της αναλογικότητας,
    2. να μην υπερβαίνει η αντιστάθμιση/αντιπαροχή το ποσό που είναι αναγκαίο για την παροχή της Υπηρεσίας και
    3. οι σχετικές υπηρεσίες να παρέχονται με το μικρότερο για το κοινωνικό σύνολο κόστος.

Σχετικά άρθρα:

Πρόσκληση υπ' αριθμ. 3383/ΥΜΕΠΕΡΑΑ_05 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη