Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Υποστηρικτικές υπηρ. προς την Περιφ. ΑΜΘ για την ορθή και συντονισμένη προβολή και δημοσιότητα των δραστ/των του Περιφερειάρχη που σχετίζονται με το Ε.Π. "Α.Μ.Θ." 2014-2020»

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ καλείται ο Πιτιακούδης Κων/νος, Δημοσιογράφος, που εδρεύει Ορτανσίας 7Α – 12137 Περιστέρι, με Α.Φ.Μ. 043098361, Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ., να υποβάλει προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Υποστηρικτικές υπηρεσίες προς την Περιφέρεια ΑΜΘ για την ορθή και συντονισμένη προβολή και δημοσιότητα των δραστηριοτήτων του Περιφερειάρχη που σχετίζονται με το Ε.Π. "Ανατολική Μακεδονία και Θράκη" 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5001196, CPV 79416100-4 (Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις), επειδή διαθέτει την τεχνογνωσία και εμπειρία για την παροχή των υπηρεσιών..