Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ' αριθμ. 4370/ΑΜΘ97 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4
«Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Δράσεις 9iv.24A.7: Ενίσχυση των Δημόσιων Δομών Υγείας της ΠΑΜΘ για την αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης του COVID-19
και
9iv.24A.8: Ενίσχυση των Δημόσιων Δομών Υγείας της ΠΑΜΘ σε χώρους μεταναστών/προσφύγων για την αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης του COVID-19.»

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)

Κομοτηνή 09/07/2020
Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ97
Α/Α ΟΠΣ: 4370

Έκδοση: 2/0

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

Για τη δράση 9iv.24A.7 Ενίσχυση των Δημόσιων Δομών Υγείας της ΠΑΜΘ για την αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης του CΟVID-19

  • Υπουργείο Υγείας
  • Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας
  • Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας
  • Εποπτευόμενοι φορείς ΝΠΔΔ του Υπουργείου Υγείας
  • Φορείς Υγείας του Δημοσίου
  • 4Η ΥΠΕ
  • Eποπτευόμενοι φορείς ΝΠΙΔ του Υ.Υ. στην Περιφέρεια.

Για τη δράση 9iv.24A.8: Ενίσχυση των Δημόσιων Δομών Υγείας της ΠΑΜΘ σε χώρους μεταναστών/προσφύγων για την αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης του COVID–19.

  • Υπουργείο Υγείας / Κεντρική Υπηρεσία, Δ/νση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Η Δράση 9iv.24A.7 περιλαμβάνει:

Α. Την υποστήριξη των δομών Δευτεροβάθμιας περίθαλψης της Περιφέρειας ΑΜΘ, για διάστημα 24 μηνών, μέσω της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού τους. Ειδικότερα αφορά στην πρόσληψη στα Δημόσια Νοσοκομεία της Περιφέρειας προσωπικού, επικουρικό ΙΔΟΧ ή και στη συνεργασία μέσω συμβάσεων με ιδιώτες. Περιλαμβάνει την ενίσχυση των Τμημάτων των 6 Νοσοκομείων (Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο) με πρόσθετο προσωπικό, ενδεικτικά αναφέρεται 16 άτομα ιατρικό προσωπικό και 117 θέσεις λοιπού προσωπικού, επικουρικό ΙΔΟΧ, συμπεριλαμβανομένων και συμβάσεων με ιδιώτες, για την αλυσίδα υπηρεσιών υποδοχή- triage, διάγνωση και διαχείριση νόσου στο Νοσοκομείο Αναφοράς. Για την επιλογή του Ιατρικού Προσωπικού που θα καλύψει τις ανάγκες των νοσοκομείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκες ενίσχυσης προσωπικού για την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19, όπως ζητήθηκαν αρμοδίως και εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τις διαδικασίες της Εθνικής Νομοθεσίας και ειδικότερα τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύουν.

Β. Την ένταξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού SARS-CoV-2.

Η Δράση 9iv.24A.8:

Στοχεύει στην αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών και της ανάγκης τόσο της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας του συνόλου του πληθυσμού της χώρας, των περιοχών που αποτελούν πύλες εισόδου αλλά και αυτών που ο συγκεκριμένος πληθυσμός μεταφέρεται, καθώς επίσης και της εστιασμένης κάλυψης των υγειονομικών αναγκών των ωφελουμένων (προσφύγων – μεταναστών) στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (ΠΡΟΚΕΚΑ). Τα ανωτέρω αποτελούν ένα μεγάλης και σύνθετης κλίμακας εγχείρημα που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τις απαιτήσεις σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Η παρέμβαση καλείται να δημιουργήσει ένα Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και να ενισχύσει τις υφιστάμενες δημόσιες δομές υγείας όλων των επιπέδων, με έμφαση σε περιοχές ό-που υπάρχει συγκέντρωση μεταναστών και προσφύγων. Ειδικότερα η παρέμβαση καλείται να δημιουργήσει ή/και να ενισχύσει τις υφιστάμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας που παρέχονται στην ομάδα στόχου στις περιοχές όπου υπάρχει συγκέντρωση μεταναστών και προσφύγων για την προστασία από τον COVID19 και την παροχή των πρώτων υγειονομικών υπηρεσιών σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων εντός των καταυλισμών.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 11.053.435 €.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 17/06/2020 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 30/10/2020 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, Κομοτηνή 69132 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ, τηλ. 2531352390, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακα επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eydamth.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

 


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο