Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ' αριθμ. 4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α. για την Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020»
ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»

ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)

Αθήνα 23/12/2021
Κωδ. Πρόσκλησης: 4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Κ Α Λ Ε Ι

Τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:

  • Περιφέρειες
  • Δήμους

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Μέτρου / Υπομέτρου του ΠΑΑ 2014-2020.

Ο κύριος στόχος είναι η επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αφού οι εγγειοβελτιωτικές υποδομές αφορούν έργα τα οποία υλοποιούνται στην βάση κανονιστικών περιορισμών (κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους) για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για την ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζεται η υλοποίηση τεχνικών έργων και των αντίστοιχων συνοδευτικών μελετών τους όπως:

  • εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών,
  • ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
  • χρήση ανακυκλωμένων υδάτων.

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει επιπλέον μελέτες και αντίστοιχες κατασκευές έργων:

  • ταμίευσης νερού και συνοδών αρδευτικών δικτύων
  • τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 40.000.000,00 €.

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης–Ο.Π.Σ.Α.Α. (www.opsaa.gr/RDIIS), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/έγγραφα. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο Ο.Π.Σ.Α.Α.πριν την υποβολή της Αίτησης Στήριξης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 10/01/2022 και ώρα 00:00:01 έως 03/06/2022 και ώρα 23:59:59.

Έγγραφα, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη /υποβολή τους (π.χ. χάρτες, σχέδια, κ.α.), δύναται να αποστέλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων, διεύθυνση: Λ. Αθηνών 56, 10441 Αθήνα και να πρωτοκολλούνται από αυτήν, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.

Το κάθε αρχείο που επισυνάπτεται πρέπει να έχει μέγεθος μικρότερο των 10ΜΒ.

Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις, υπεύθυνα είναι τα στελέχη της Μονάδας Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων υπάρχουν σε πίνακα στο αρχείο της πρόσκλησης.

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr . Ο ανωτέρω διαδικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ/ΕΦΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το ΠΑΑ 2014-2020 και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

 

Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΑΑ 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020