Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου διακήρυξης του έργου ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» 2014-2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» προβαίνει σε Προκαταρκτική Διαβούλευση του Σχεδίου Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» 2014-2020, το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5136795.

Κωδικός ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ: 22DIAB000024301

Καλείτε κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει καταθέτοντας σχόλια ή και παρατηρήσεις μέσω της πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr, έτσι ώστε η επικείμενη διακήρυξη να καταστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις υπάρχουσες ανάγκες. Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η ΕΥΔ ΠΑΜΘ θα προχωρήσει στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου του Τεύχους Διακήρυξης.

H διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ θα διαρκέσει μέχρι 06/05/2022.

Η υποβολή των σχολίων - παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr ) στο σύνδεσμο Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω email ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.