Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Βιβλιοθήκη Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Κατεβάστε:
 1. Την Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης (Έκδοση 9.2 - Απρίλιος 2015) Αρχείο pdf
 2. Την Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης (Έκδοση 4.2 - Αύγουστος 2014) Αρχείο pdf
 3. Την Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης (Έκδοση 4.1 - Ιούνιος 2014) Αρχείο pdf
 4. Την 3η Εγκύκλιο σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 - 2020. Αρχείο pdf
 5. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αρχείο pdf
 6. Την 2η Εγκύκλιο Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περιόδου 2014 - 2020. Αρχείο pdf
 7. Την 1η Εγκύκλιο σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 - 2020. Αρχείο pdf
 8. Το Δελτίο Τύπου για τη δημόσια διαβούλευση της Πρότασης Στρατηγικών Επιλογών των Θεματικών Ομάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013. Αρχείο pdf
 9. Το ενημερωτικό δελτίο με θέμα: Στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση. Αρχείο pdf
 10. Την έρευνα ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής με θέμα: Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ελλάδα. Αρχείο pdf
 11. Smart Specialisation Strategies in Greece – expert team review for DG REGIO. Αρχείο pdf
 12. Τα παραρτήματα της παραπάνω έρευνας. Αρχείο pdf
 13. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: ΕΥΡΩΠΗ 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Αρχείο pdf
 14. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Συμβολή της περιφερειακής πολίτικης στη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Αρχείο pdf
 15. Το έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Αρχείο pdf
 16. Τη θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020. Αρχείο pdf
 17. Position of the European Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in Greece for the period 2014-2020. Αρχείο pdf
 18. Την επιστολή του Υπουργού για τη διαβίβαση της 2ης Εγκυκλίου Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περιόδου 2014 - 2020. Αρχείο pdf