Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υπ' αριθμ. 3830/ΑΜΘ83 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3
«Υποδομές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης της Κοινωνικής συνοχής»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Δράση 9α.18.1 Ανάπτυξη / Αναβάθμιση Υποδομών Υγείας»

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)

Κομοτηνή 10/12/2020
Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ83
Α/Α ΟΠΣ: 
3830
Έκδοση: 6/0

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς και κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 • 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
 • Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με συναφείς καταστατικούς σκοπούς
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 - 2020.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Η Δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης του κτιριακού δυναμικού και του εξοπλισμού Υγείας σε όλες τις βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της Δημόσιας Υγείας και της μεταφοράς ασθενών. Ειδικότερα περιλαμβάνει κτιριακές παρεμβάσεις, εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των μονάδων υγείας (ιατροτεχνολογικού, Η/Μ και ξενοδοχειακού) και ανανέωση/αναβάθμιση/προμήθεια ειδικών μέσων διακομιδής, κατάλληλα διαμορφωμένων για την μεταφορά ασθενών. Ενδεικτικά αναφέρονται: προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη κάλυψη των αναγκών σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, χειρουργείων, υπέρηχων, μαστογράφων κ.α. Σε ότι αφορά στον ξενοδοχειακό και άλλο υποστηρικτικό εξοπλισμό θα πρέπει να τεκμηριώνεται αναγκαιότητά του και η συμβολή του στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα αύξησης της δυναμικότητας των Μονάδων με κλίνες νοσηλείας, με προμήθειες αναγκαίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την περίθαλψη ασθενών της νόσου COVID-19, διαγνωστικός και λοιπός εξοπλισμός κάθε τύπου όπως προστατευτικές μάσκες, ειδικός ρουχισμός προστασίας και λοιπά μέσα και υπηρεσίες προφύλαξης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και κίνδυνοι από την επιδημία COVID-19. Προβλέπεται, η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση οικίσκων με τον αναγκαίο εξοπλισμό τους όπου καταστεί αναγκαίο για διαλογή των πιθανών φορέων ή ασθενών με COVID-19.

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα προμήθειας ασθενοφόρων και άλλων μέσων μεταφοράς ασθενών, όπως και εξοπλισμού για υποστήριξη ασθενών COVID 19 στο σπίτι. Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι υποδομές υγείας περιοχών όπου εντοπίζεται σοβαρή υστέρηση και υποβάθμιση των παρεχόμενών υπηρεσιών στους κατοίκους τους. Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των υφιστάμενων υποδομών και των αναγκών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και, σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα τομεακής πολιτικής, Υπουργείο Υγείας, θα εξασφαλίζεται ότι είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστους - οφέλους και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για τη λειτουργία τους.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 25.000.000 €.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 01/10/2019 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/05/2021 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, Κομοτηνή 69132 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις
αρμόδιος/οι είναι ο κ./οι κκ. ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΦΟΥ,2531352327, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ» 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eydamth.gr

 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΠΑ   ΕΣΠΑ 2014-2020