Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020

Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ» προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014 και αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Επι-χειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) 2014 - 2020 στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων και υ-λοποίησης των προτεραιοτήτων που τέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού τους1. Τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση της εξειδίκευσης έχει η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ), συνεργαζό-μενη προς τούτο με όλους τους αρμόδιους φορείς. Βάσει του Ν.4314/2014 τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης κάθε ΕΠ, η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Προγράμματος, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των ε-ντάξεων, θέτοντας κατ' έτος στόχους.

Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο βαθμός της οποίας προσδιορίζεται ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα εφαρμογής που η ΔΑ έχει στη διάθεσή της. Η εξειδίκευση κάθε ΕΠ γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων για την ε-πιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας και αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της υ-λοποίησης κάθε ΕΠ. Κατά συνέπεια, κάθε ΔΑ θα πρέπει να εξειδικεύσει στα αρχικά στάδια ε-νεργοποίησης του προγράμματος, εκείνες τις δράσεις/επιμέρους δράσεις για τις οποίες διαθέτει την αναγκαία ανάλυση και επεξεργασία προκειμένου να προβεί σε έκδοση προσκλήσεων.