Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μεθοδολογία Αξιολόγησης & Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 4314/2014, οι Διαχειριστικές Αρχές είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση του οικείου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος όπως ορίζεται στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του εδαφίου δ' της παρ. 3 του άρθρου 14 του και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λαμβάνοντας υπόψη της το σχέδιο του “Οδηγού αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) συγχρηματοδοτούμενων από τα Επιχειρησιακό Προγράμματα του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση»” που συνέταξε η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού διαμόρφωσε την μεθοδολογία αξιολόγησης και των κριτηρίων επιλογής που θα εφαρμόσει για την αξιολόγηση προτεινόμενων πράξεων, πλην κρατικών ενισχύσεων (πράξεις επιχειρηματικότητας κλπ), καθώς και πράξεων οι οποίες ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο κάθε Πρόσκλησης.