Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σχέδιο Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020

Το Σχέδιο Αξιολόγησης αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το Πρόγραμμα στηρίζει την αναπτυξιακή στρατηγικής της Περιφέρειας ΑΜΘ, και συμβάλλει στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014 - 2020 της Ελλάδος και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική «Ευρώπη 2020», με κύριες προτεραιότητες που έχουν επιλεγεί κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης τόσο με τους κοινωνικοοικονομικούς εταίρους όσο και με τα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα της ίδιας περιόδου καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών 2013 και 2014.

Το αναπτυξιακό όραμα της ΠΑΜΘ για το 2020 είναι η «ανασυγκρότηση του παραγωγικού προτύπου της ώστε να μετασχηματιστεί σε τουριστικό προορισμό αριστείας και σημαντικό βιομηχανικό πόλο, αξιοποιώντας το συγκριτικό της πλεονέκτημα στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, το πλούσιο ενδογενές δυναμικό, τη γεωγραφική της θέση και προωθώντας την κοινωνική συνοχή με κινητοποίηση υφισταμένων και νέων κοινωνικών συλλογικοτήτων».