Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εκθέσεις Υλοποίησης ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 και Περίληψη για τους Πολίτες

Στους ακόλουθους συνδέσμους δημοσιεύονται, σύμφωνα με το το άρθρο 50(9) του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 οι Εκθέσεις Υλοποίησης του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 για κάθε έτος και η «Αντίστοιχη περίληψη για τους Πολίτες»