Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ενταγμένες πράξεις Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

ΕΤΠΑ

MIS: 5000309

Τίτλος: ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΔ Ε.Π. ΠΑΜΘ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2023

Προϋπολογισμός: 700.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού και εξωτερικού του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.


MIS: 5000331

Τίτλος: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ - ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ

Προϋπολογισμός: 130.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Δαπάνες προμήθειας ή/και υπηρεσίας που συνδέονται με τις εκδηλώσεις, συνεδριάσεις οργάνων και συσκέψεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020

IMG_a_01.png IMG_a_02.png IMG_a_03.png

IMG_a_04.png IMG_a_05.png IMG_b_01.png

IMG_b_02.png IMG_b_03.png IMG_b_04.png

IMG_b_05.png IMG_b_06.png IMG_c_01.png

IMG_c_02.png IMG_c_03.png IMG_c_04.png

IMG_c_05.png IMG_c_06.png IMG_c_07.png

IMG_c_08.png IMG_c_09.png IMG_c_10.png

IMG_c_11.png IMG_c_12.png

MIS: 5000336

Τίτλος: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ

Προϋπολογισμός: 20.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Δαπάνες δημοσίευσης προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων, καθώς και προκηρύξεων διαγωνισμών ή διακηρύξεων


MIS: 5000860

Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ

Προϋπολογισμός: 100.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων, λογισμικού, Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού.


MIS: 5000894

Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ

Προϋπολογισμός: 49.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ σε θέματα που άπτονται της οργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων, συμμετοχής σε εκθέσεις και λειτουργίας δομών πληροφόρησης.


MIS: 5000977

Τίτλος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ή FORA

Προϋπολογισμός: 50.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Εκπαίδευση του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και συμμετοχή του σε ημερίδες, συνέδρια ή fora και εκπαίδευση δυνητικών δικαιούχων του Ε.Π. "Ανατολικής Μακεδονία και Θράκη" 2014 - 2020.

PIC_01.png PIC_02.png

MIS: 5000982

Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισμός: 10.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Προμήθεια δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων – δικτυακών εκτυπωτών / σαρωτών για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ.


MIS: 5001135

Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2014 - 2020

Προϋπολογισμός:  121.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Παροχή υπηρεσιών συμβούλων υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και τελικών δικαιούχων για τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη» 2014 – 2020, για την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.


MIS: 5001196

Τίτλος: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2014 - 2020

Προϋπολογισμός: 700.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Η πράξη περιλαμβάνει ενέργειες ικανοποίησης των υποχρεώσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ στα πλαίσια του Ε.Π. "Ανατολική Μακεδονία - Θράκη" 2014 - 2020 και απορρέουν από τους κανονισμούς της ΕΕ της περιόδου 2014-2020, οι οποίες απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη.

IMG_a_01.png IMG_a_02.png IMG_a_03.png

IMG_a_04.png IMG_a_05.png IMG_a_06.png

IMG_b1_05.png IMG_b1_06.png IMG_b1_07.png

IMG_b1_08.png IMG_b2_01.png IMG_b2_02.png

IMG_b2_07.png IMG_b2_08.png IMG_b2_09.png

IMG_b3_01.png IMG_b3_02.png IMG_b3_03.png

IMG_b3_04.png IMG_b3_05.png IMG_b3_10.png

IMG_b3_11.png IMG_b4_01.png IMG_b4_02.png

IMG_b4_03.png IMG_b4_04.png IMG_b5_01.png

IMG_b5_02.png IMG_b5_03.png IMG_b5_04.png

IMG_b5_05.png IMG_b5_06.png IMG_b6_01.png

IMG_b6_02.png IMG_b6_03.png IMG_b6_04.png

IMG_b6_05.png IMG_c_01.png IMG_c_02.png

IMG_c_03.png IMG_c_04.png IMG_c_05.png

IMG_c_06.png IMG_c_07.png IMG_c_08.png


MIS: 5001269

Τίτλος: ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ

Προϋπολογισμός: 200.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Περιλαμβάνονται δαπάνες για την κάλυψη γενικών εξόδων λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ


MIS: 5002637

Τίτλος: ΈΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Προϋπολογισμός: 2.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Έξοδα για τις απαραίτητες επιδόσεις εγγράφων με Δικαστικό Επιμελητή.


MIS: 5002749

Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ TOY ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2014-2020.

Προϋπολογισμός: 82.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Η ενέργεια αποσκοπεί στην εξειδικευμένη υποστήριξη Τελικών Δικαιούχων στο πλαίσιο της διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανατολική Μακεδονία - Θράκη" 2014-2020 στους τομείς του τουρισμού και της διαχείρισης της ποιότητας των υδάτων.


MIS: 5007674

Τίτλος: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 90.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την 1η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη» 2014 - 2020 καθώς και την 1η αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας αυτού.

Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την αμοιβή και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής Εμπειρογνωμόνων-Αξιολογητών, που θα επιλεγούν από Μητρώο Αξιολογητών Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, ερευνητικών ή άλλων υποδομών, κλπ για να αξιολογήσουν προτάσεις, που θα ενταχθούν στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη» 2014 – 2020.


MIS: 5008739

Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ

Προϋπολογισμός: 23.800 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων (ράφια dexion, βιβλιοθήκες κλπ), ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος - δικτυακού εκτυπωτή / σαρωτή, φορητών μηχανών εξοπλισμού γραφείων, ups κλπ, για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ..

IMG_01.png

MIS: 5009746

Τίτλος: ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ

Προϋπολογισμός: 60.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Η ενέργεια αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ στο πλαίσιο της διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020.


MIS: 5009779

Τίτλος: ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2014- 2020

Προϋπολογισμός: 500.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Η ενέργεια αποσκοπεί στην εκπόνηση των μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020.


MIS: 5009786

Τίτλος ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤA ΠΛΑΙΣΙA ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ RIS3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020

Προϋπολογισμός: 97.515 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Η ενέργεια αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών συμβούλων υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα πλαίσια υλοποίησης και αναθεώρησης της RIS3 του Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020.


MIS: 5010162

Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2014-2020 (ΕΤΠΑ)

Προϋπολογισμός: 135.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Υπηρεσίες συμβούλων υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και τελικών δικαιούχων για τη διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση δράσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη» 2014 – 2020.


MIS: 5010760

Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ, ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Προϋπολογισμός: 49.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας ΑΜΘ για την εξειδίκευση, ωρίμανση και υλοποίηση έργων και δράσεων στην Ψηφιακή Στρατηγική της ΠΑΜΘ.


MIS: 5033430

Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ IRIS ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ

Προϋπολογισμός: 49.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη συστήματος για την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων και ροών εργασιών ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι υποχρεώσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τους κανονισμούς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Επίσης το έργο περιλαμβάνει την υποστήριξη και αναβάθμιση των λειτουργιών και των διεπαφών του Πληροφοριακού Συστήματος ΙΡΙΣ που έχει αναπτύξει η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ.


MIS: 5033431

Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός: 49.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υποβολή και υλοποίηση έργων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, στο σύνολο του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΑΜΘ.


MIS: 5037537

Τίτλος: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ

Προϋπολογισμός: 49.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Υποστήριξη των συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής και ηλεκτρονική οργάνωση αρχείου της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ


 

ΕΚΤ

MIS: 5000357

Τίτλος: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ - ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ (ΕΚΤ) ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ

Προϋπολογισμός: 20.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Δαπάνες προμήθειας ή/και υπηρεσίας που αφορούν στις εκδηλώσεις, συνεδριάσεις οργάνων και συσκέψεις που σχετίζονται με τις δράσεις ΕΚΤ του Ε.Π.. Περιφέρειας ΑΜΘ 2014-2020

img_01.png img_02.png img_03.png

img_04.png img_05.png img_06.png

img_07.png img_08.png img_09.png


MIS: 5000361

Τίτλος: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (ΕΚΤ) ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ

Προϋπολογισμός: 10.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Δαπάνες δημοσίευσης προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων καθώς και προκηρύξεων διαγωνισμών ή διακηρύξεων που σχετίζονται με το ΕΚΤ


MIS: 5010160

Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2014-2020 (ΕΚΤ)

Προϋπολογισμός: 98.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Υπηρεσίες συμβούλων υποστήριξης για την εξειδίκευση, ωρίμανση, προετοιμασία προσκλήσεων, παρακολούθηση, υλοποίηση κλπ.

δράσεων ΕΚΤ του Ε.Π. "Ανατολική Μακεδονία - Θράκη" 2014-2020


MIS: 5041691

Τίτλος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΕΚΤ

Προϋπολογισμός:                 10.000 €

Συνοπτική περιγραφή Φ.Α.: Εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ και των δικαιούχων του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020 για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

IMG_01.png IMG_02.png IMG_03.png

IMG_04.png IMG_05.png IMG_06.png

IMG_07.png IMG_08.png