Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υποχρεωτική επικαιροποίηση στοιχείων εγγεγραμμένων στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, Ιανουάριος 2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

Α. Των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 10 και του άρθρου 11 της με αριθ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 (ΦΕΚ 677/Β/ 03.03.2017) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης Καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Β. Της αριθ.  πρωτ. 1049/15.03.2017 (ΑΔΑ: 7ΔΜΓ7ΛΒ-3Ο6) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 552/22.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΜΓΠ7ΛΒ-ΒΥ4) απόφαση, οι ήδη εγγεγραμμένοι Προμηθευτές και Πάροχοι Υπηρεσιών, υποχρεούνται σε επικαιροποίηση των στοιχείων τους εντός του Ιανουαρίου του 2019, διαφορετικά διαγράφονται.

Η επικαιροποίηση θα πραγματοποιείται με την υποβολή  Αίτησης επικαιροποίησης στοιχείων, συνοδευόμενης από το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)  του οικονομικού φορέα (που περιέχει τα στοιχεία των παρ. ΙΙ, III και IV, της παραπάνω αναφερόμενης Πρόσκλησης, που πρέπει να επικαιροποιηθούν, ενώ σε διαφορετική περίπτωση μη μεταβολής αυτών, η δήλωση θα τα επιβεβαιώνει).

Σε περίπτωση μεταβολής των  στοιχείων των παρ. Ι και V της παραπάνω αναφερόμενης Πρόσκλησης καθώς και λήξης των Πιστοποιητικών  Διασφάλισης  Ποιότητας ή Συμμόρφωσης , θα πρέπει να υποβάλλονται τα σχετικά έγγραφα συνημμένα στην Αίτηση επικαιροποίησης στοιχείων.

Τα ανωτέρω  θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένα στo email:  mskonta@mou.gr ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε. Π. Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Ηροδότου 28 – 69132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
με την ένδειξη πάνω στο φάκελο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ»