Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Απόφαση για τη συγκρότηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π . Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ) απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  ΕΠ  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής, που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι αυτής.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών να εγγραφούν σε αυτόν.

Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που θα συμμετέχουν στον κατάλογο προμηθευτών/ παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της παρούσας πρόσκλησης, υποχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο εκείνοι που δεν προέβησαν στη διαδικασία επικαιροποίησης. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο, ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία εγγραφής.

Οι Κατάλογοι οι οποίοι έχουν ήδη συγκροτηθεί δυνάμει της Υ.Α. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 και της αριθ. πρωτ. 894/03.03.2016 (ΑΔΑ: 76ΘΚ7ΛΒ-9ΦΞ) Απόφασης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παραμένουν σε ισχύ. Για τους εγγεγραμμένους σε αυτούς ισχύουν τα οριζόμενα για την επικαιροποίηση των στοιχείων, παράγραφοι 2, 3 και 4 της παρούσας πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην πρόσκληση που είναι διαθέσιμη για λήψη από τον σύνδεσμο που βρίσκεται παρακάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν ερωτήσεις ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας υποβολής ερωτημάτων που βρίσκεται στο κάτω μέρος της τρέχουσας σελίδας.


Αναρτήθηκε παρακάτω η 1η τροποποίηση / επικαιροποίηση της πρόσκλησης για τη συγκρότηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.


Κατεβάστε:

 

Αποφάσεις:

 


Φόρμα υποβολής ερωτημάτων:

Παρακαλώ συμπληρώστε την επωνυμία του Φορέα / Επιχείρησης σας
Όνομα
Επώνυμο
captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

Σχετικά άρθρα: