Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων

Οι δικαιούχοι πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020», έχουν μια σειρά υποχρεώσεων ως προς την πληροφόρηση και την επικοινωνία. Οι υποχρεώσεις αυτές απορρέουν από τον Κανονισμό 1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014 και κωδικοποιούνται στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 ο οποίος εκπονήθηκε τον Μάιο 2015 και εφαρμόζεται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και κατά περίπτωση προσαρμόζεται στις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που παρέχει ο δικαιούχος αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από τα Ταμεία, προβάλλοντας υποχρεωτικά:

       - το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014

       - αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη.

Όταν ένα μέτρο πληροφόρησης και επικοινωνίας αφορά μία ή περισσότερες πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός Ταμεία, η αναφορά στο Ταμείο μπορεί να αντικατασταθεί από την αναφορά στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).

 

 

Υποχρεωτικές Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

1. Ανάρτηση Προσωρινής Πινακίδας (Πινακίδα εργοταξίου)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1303/2013 αλλά και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, ο Δικαιούχος υποχρεούται να αναρτά προσωρινή πινακίδα στο εργοτάξιο εφόσον:

 1. Η συνολική δημόσια συνδρομή υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ
 2. Η πράξη συνίσταται στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευαστικών έργων ή αγορά υλικού αντικειμένου

Η πινακίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

 1. Την ονομασία και τον κύριο στόχο της πράξης.
 2. Το έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία που απεικονίζονται στην πινακίδα, καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της εν λόγω πινακίδας.
 3. Η σημαία της Ελλάδας και το σήμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος.

Για την εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών και την εποπτική τους απεικόνιση κατεβάστε το παρακάτω αρχείο:

Μετά την ολοκλήρωση της πράξης, η προσωρινή πινακίδα αντικαθίσταται από την αναμνηστική (μόνιμη) πινακίδα.

 

2. Ανάρτηση Αναμνηστικής (Μόνιμης) Πινακίδας

Το αργότερο εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση του έργου, ο δικαιούχος θα πρέπει να αναρτήσει αναμνηστική (μόνιμη) πινακίδα.

Το υλικό κατασκευής της αναμνηστικής (μόνιμης) πινακίδας (π.χ. μέταλλο, μάρμαρο, πλεξιγκλάς κλπ) καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης θα πρέπει να διασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή της. Η μόνιμη αυτή πινακίδα θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη και ευμεγέθης, τοποθετημένη σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό και σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

 

Πεδίο «κύριος στόχος πράξης»

Για την επιλογή του πεδίου «κύριος στόχος πράξης», ανατρέχουμε στο συνημμένο αρχείο και επιλέγουμε τον επεξεργασμένο ειδικό στόχο με τον οποίο σχετίζεται η πράξη μας. (π.χ. για έργο που ανήκει στον Ειδικό Στόχο 1 - Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) αναγράφουμε στον κύριο στόχο πράξης «Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών», για έργο του Ειδικού Στόχου 20 - Υποστήριξη της απασχόλησης στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) αναγράφουμε στον κύριο στόχο πράξης «Υποστήριξη της απασχόλησης» , κ.ο.κ.)

Για την διευκόλυνση των Δικαιούχων στην δημιουργία τόσο των προσωρινών όσο και των μόνιμων πινακίδων, έχει αναπτυχθεί εφαρμογή αυτοματοποιημένης παραγωγής τους και μπορεί να αναζητηθεί κατόπιν επικοινωνίας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

3. Ενημέρωση μέσω διαδικτυακού τόπου

Κατά την υλοποίηση μιας πράξης, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία, παρέχοντας στον διαδικτυακό του τόπο, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της ανωτέρω υποχρέωσης, οι Δικαιουχοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα ακόλουθα υποδείγματα οπτικής ταυτότητας (stickers).

Η οπτική αυτή ταυτότητα (sticker), η οποία αποτελεί την επισήμανση της χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τοποθετείται στην σελίδα του διαδικτυακού τόπου του δικαιούχου στην οποία παρέχεται σύμφωνα με την υποχρέωση η σύντομη περιγραφή της πράξης, σε θέση που είναι ορατή και μέσα στο οπτικό πεδίο μιας ψηφιακής συσκευής που τον απεικονίζει, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλίσει τη σελίδα προς τα κάτω.

 

4. Τοποθέτηση αφίσας

Για πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας, ο δικαιούχος τοποθετεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες για το έργο που έχει αναλάβει να υλοποιήσει συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.

Στην ιστοσελίδα http://posters2014-2020.esfhellas.gr/ έχει αναπτυχθεί από την ΕΥΣΕΚΤ μια πλήρως αυτοματοποιημένη και παραμετροποιήσιμη εφαρμογή δημιουργίας αφισών, η οποία ακολουθεί την ενιαία οπτική ταυτότητα του ΕΣΠΑ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή αφισών.

 

5. Έγγραφα ενημέρωσης ωφελουμένων

Για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά περίπτωση για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, ο δικαιούχος εξασφαλίζει υποχρεωτικά ότι οι συμμετέχοντες στην πράξη έχουν ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Κάθε έγγραφο που αφορά στην εφαρμογή μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στους στους συμμετέχοντες ή στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της βεβαίωσης παρακολούθησης ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει διατύπωση στην οποία αναφέρεται η συγχρηματοδότηση από το Ταμείο ή τα Ταμεία.

  

Άλλες Ενέργειες Πληροφόρησης & Επικοινωνίας

6. Έντυπη επικοινωνία (φυλλάδια, leaflets, κλπ)

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος προβεί στην παραγωγή έντυπου πληροφοριακού και επικοινωνιακού υλικού, υποχρεούται να τηρήσει συγκεκριμένες προδιαγραφές, κατ΄ αναλογία των προδιαγραφών που τίθενται για τις υποχρεωτικές ενέργειες.

 

7. Τηλεόραση (Pack shot)

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος προβεί σε ενέργειες προβολής και επικοινωνίας στην τηλεόραση, κάθε μήνυμα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

 • Το έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία
 • Το σήμα του ΕΣΠΑ
 •  Την εκφώνηση της φράσης: «ΕΣΠΑ - Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

 

8. Ραδιοφωνικά μηνύματα

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος προβεί σε ενέργειες προβολής και επικοινωνίας στο ραδιόφωνο, κάθε μήνυμα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

 • Την αναφορά στο οικείο Ταμείο από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση
 • Τη φράση: «ΕΣΠΑ - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

 

9. Προωθητικά υλικά

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος προβεί στην παραγωγή προωθητικού επικοινωνιακού υλικού (banners, roll-ups, αφισέτες, προσκλήσεις, υλικό ημερίδων και εκδηλώσεων, εκτυπώσεων βινυλίου, κλπ), υποχρεούται να τηρήσει συγκεκριμένες προδιαγραφές, κατ΄ αναλογία των προδιαγραφών που τίθενται για τις υποχρεωτικές ενέργειες ούτως ώστε να περιλαμβάνει:

 • Το έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία 
 • Το σήμα του ΕΣΠΑ

Στην περίπτωση μικρών διαφημιστικών αντικειμένων η αναφορά στο Ταμείο δεν απαιτείται.

 

Πρακτικός Οδηγός Υποχρεώσεων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Δικαιούχων Πράξεων 

Για την υποβοήθηση των Δικαιούχων φορέων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, έχει συνταχθεί ένας Πρακτικός Οδηγός Υποχρεώσεων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Δικαιούχων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 - 2020» τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας , μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, κ. Παπούδη Ιωάννη, τηλ 2531352307, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Εμβλήματα και Λογότυπα