Εκτύπωση αυτής της σελίδας

2ο Πιλοτικό Εργαστήριο (Project Development Lab) Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Παρουσίαση Εξειδίκευσης και Ευκαιριών Χρηματοδότησης της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

24/6/2015

Ξενοδοχείο Astir Egnatia, Αλεξανδρούπολη

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εθνικούς και τοπικούς φορείς, για την εξειδίκευση και την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Στο πλαίσιο αυτό, έχουν διοργανωθεί τέσσερα «εργαστήρια» Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, στα οποία εξετάστηκαν, ευκαιρίες ανάπτυξης της «έξυπνης» επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς (οίνος, προϊόντα ζωικής παραγωγής (κρέας - γάλα), τουρισμός και μη μεταλλικά ορυκτά (μάρμαρο))*. Τα αποτελέσματα των εργαστηρίων αυτών συνέβαλαν άμεσα στη χάραξη της αναπτυξιακής στρατηγικής της Π-ΑΜΘ και στη βάση αυτών έχουν διαμορφωθεί πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης, μερικές από τις οποίες παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στις 24 Ιουνίου στο Ξενοδοχείο Astir Egnatia, στην Αλεξανδρούπολη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε η εξειδίκευση και συζητήθηκαν οι πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης για την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Ειδικότερα, περιγράφηκαν διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης και σχολιάστηκαν από τους εμπλεκόμενους. Επιπλέον, συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την υποβολή και ωρίμανση προτάσεων, όπως οι κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων, οι επιλέξιμες δράσεις, τα απαιτούμενα έγγραφα, οι κανονισμοί κρατικών ενισχύσεων, κ.λπ. Τέλος, έγιναν στοχευμένες παρουσιάσεις για το Χρηματοδοτικό Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία "Ορίζοντας 2020", ενώ πραγματοποιήθηκε και ειδικό εργαστήριο, με σκοπό τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των ιδεών που προέκυψαν από τα Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, και άλλων πηγών χρηματοδότησής τους. Επίσης, η συνάντηση προσέφερε ευκαιρίες δικτύωσης μεταξύ των ενδιαφερομένων, ούτως ώστε να διαμορφωθεί το κατάλληλο μίγμα δικαιούχων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης.

Για την κατάρτιση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, απαιτήθηκαν σημαντικές προσπάθειες από όλους, και πιστεύουμε ότι η κοινή μας προσπάθεια θα φέρει απτά αποτελέσματα. Με τη συμμετοχή όλων των μερών της τετραπλής έλικας στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους πόρους και τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειάς μας.


* Στον ακόλουθο σύνδεσμο, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο των ιδεών των τεσσάρων «εργαστηρίων» Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, στη βάση των οποίων έχουν διαμορφωθεί πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης:
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ideas-for-pdl2

Σχέδια των Προσκλήσεων Χρηματοδότησης, τα οποία έχουν διαμορφωθεί από τα τέσσερα θεματικά «εργαστήρια» που πραγματοποιήθηκαν:


Οι Παρουσιάσεις της εκδήλωσης: