Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στρατηγικές Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των Ρομά και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής και των κατευθύνσεων για τους πληθυσμούς των Ρομά, η Ελλάδα, όπως και κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητο να αναπτύξει Εθνική Στρατηγική και Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για την κοινωνική τους ένταξη. Περαιτέρω δε, απαιτείται η ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου Σχεδίου Δράσης και η εξειδίκευσή του ανά τομέα σε περιφερειακό επίπεδο, με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που θα υλοποιούνται στους δήμους και τους οικισμούς της χώρας.

 


Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας, η Ελλάδα καλείται να αναπτύξει Εθνική Στρατηγική και Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό. Περαιτέρω δε, απαιτείται η ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης το οποίο θα εξειδικεύεται σε περιφερειακό επίπεδο, με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που θα υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους όλης της χώρας.

 


Μελέτη διάγνωσης των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Η εκπόνηση της μελέτης στοχεύει στη δημιουργία ενός περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χωρίζεται δε σε δύο τμήματα:

  • Το πρώτο τμήμα (Α΄ Μέρος) αφορά στη δημιουργία μιας βάσης τεκμηρίωσης για την Αγορά Εργασίας στη συγκεκριμένη περιοχή. Ειδικότερα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή πρωτογενών ερευνών καθώς και τη συγκέντρωση και επεξεργασία ερευνητικού – μελετητικού υλικού και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη δομή και τις προκλήσεις της Αγοράς Εργασίας της ΠΑΜΘ. Παράλληλα μελετά τα υπάρχοντα προγράμματα και σχέδια που αφορούν στην ανάπτυξη της περιοχής και διατυπώνει προτάσεις για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο στην εν λόγω Περιφέρεια.
  • Το δεύτερο τμήμα (Β΄ Μέρος) επεξεργάζεται ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τη σύσταση και τη λειτουργία ενός Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας.